Ny reguleringsplan / reguleringsendring

Privatpersonar, tiltakshavarar, organisasjonar og andre myndigheiter kan fremja forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeidast av fagkyndige/plankonsulent, jf pbl § 12-3

Som hovudregel er det krav om reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak. Det er ein fordel om du orienterer deg i kommuneplanen sin arealdel med føresegner og retningslinjer, før du set i gang reguleringsplanarbeid.

Har du idear og ynskjer om utbygging, eller lurer på korleis du kan forhalda deg til kommuneplanenen og vedtekne reguleringsplanar? Ta kontakt med planavdelinga for rådføring.

Sjå også regjeringa sin informasjon om planlegging

Oppstartsmøte

Innhald planforslag

Planprosess

Reguleringsendring

Plangebyr

Kvam herad - Rådhuset
E-post
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Opningstider:
Månd - fred  kl.0900-1500
Sommartid : kl.1000-1400  (gjeld vekene 25 - 33)