Tilverking av alkohol

Det er høve til å søkja om utviding av eit kommunalt skjenkeløyve til å omfatta tilverking og innføring av alkoholhaldig drikk for skjenking i eiga verksemd. 

Det er knytt særskilde villkår knytt til eit slikt løyve. Mellom anna må tilverkinga skje ved skjenkeplassen og inngå som ein del av plassen sin heilskaplege karakter og serveringstilbod. 

For å søkja om eit utvida skjenkeløyve, legg du ved eit vedlegg i søknadsskjema om skjenkeløyve, eller sender ein epost til postmottak@kvam.kommune.no. 

For meir informasjon om tilverking og import, ta kontakt med Bjørnar Dagstad på tlf. 56 55 30 00. Sjå også alkohollova §1-7e og §4-2.

Bjørnar Dagstad
E-post
Telefon 56 55 30 89