Gebyr etter ureiningslova- / forskrift

40. Ureining bygg og anlegg

Pris 2021

a. Opprydding i ureina grunn ved byggje- og gravearbeid (kap 2 i forskrifta). Gebyr fakturerast etter medgått tid, sjå dette punktet  

41. Utsleppsløyve

Pris 2021

a. Anlegg der utsleppet er kalkulert til < 15 PE 4 591
b. Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 15 og 100 PE 6 131
c. Anlegg der utsleppet er kalkulert til mellom 100 og 1000 PE 7 688
d. Der ein søknad gjeld fleire avlaup på same eigedom i høve til inndelinga ovanfor, skal det krevjast inn halvt gebyr pr avlaup frå og med nr 2  

42. Kontrollsaker

Pris 2021

a. Anlegg der utsleppet er < 15 PE 3 069
b. Anlegg der utsleppet er mellom 15 og 100 PE 4 591
c. Anlegg der utsleppet er mellom 100 og 500 PE 6 126
d. Anlegg > 500 PE vert fakturert etter minstegebyr pluss tillegg for medgått tid, sjå dette punktet. 7 688