Gebyr etter plan- og bygningslova - plansaker

Plansaker etter plan og bygningslov vedteken 27.06.2008 kap. 12 §12-8

Pris 2021

a. Gebyr for oppstartsmøte

3 500

Gebyr for behandling av planprogram

Pris 2021

a. Godkjenne planprogram i det faste utvalet for plansaker

9 156

Gebyr for premissavklaring

Pris 2021

a. Premissavklaring i det faste utvalet for plansaker.

Gjeld saker i strid med overordna plan, eller saker rådmannen ser på som strategisk viktige.

9 096

Gebyr for behandling av søknad om godkjenning av reguleringsplan §12-11

Pris 2021

a. Detaljreguleringsplan utan KU

90 000

b. Detaljreguleringsplan med KU

120 000

c. Avvist planframlegg, brev med krav om tilleggsopplysningar/endringar før 1. gongs handsaming

3 469

d. Oppretting av sosifil før 1. gongs handsaming dersom det er feil i tilsendt fil frå plankonsulent

4 763

Endringar av reguleringsplanar §12-14

Pris 2021

a. Full reguleringsendring / full omregulering

Som gebyr for ny plan, sjå satsane på førre punkt

b. Mindre reguleringsendring delegert til rådmannen

6 000

c. Mindre reguleringsendring delegert til det faste utvalet for plansaker

12 000

Refusjonssaker, Pbl kap 18

Pris 2021

a. Planhandsaming og refusjonsvedtak rekna etter medgått tid i refusjonssaka.

9 593

b. Gebyr for kostnadskontroll i refusjonssak reknast etter medgått tid.

18 903