Gebyr etter plan- og bygningslova, byggesaker

2. Førehandskonferanse

Pris 2021

a. Førehandskonferanse

1 000

3. Generelle gebyrreglar for saker etter plan- og bygningslova

Pris 2021

b. Viss byggesøknaden vert trekt og heradet har gjort mottakskontroll, m.m.

2 223

4. Dispensasjonar pbl §19-119-219-3.

Gebyr skal betalast uansett utfall.

Pris 2021

a. Søknad om dispensasjon - kurante saker der administrasjonen har delegert mynde til å gjere vedtak, krev ikkje uttale/samtykke frå anna mynde.

4 729

b. Søknad om dispensasjon - kurante saker der administrasjonen har delegert mynde til å gjere vedtak, krev uttale/samtykke frå anna mynde.

9 007

c. Dispensasjon frå byggeforbod i strandsonen (pbl § 1-8), kommuneplan (pbl §11-3), reguleringsplan m.fl (pbl §12-4), eller liknande.

18 000

5. Bustad / fritidshus pbl § 20-1 a, b

Pris 2021

a. Den fyrste bueininga (uansett storleik)

17 000

b. Deretter pr bueining

9 000

c. Bueining under 60 m²

7 000

d. Hyblar, enkeltrom m.v.

4 765

e. Campinghytter

8 800

f. vurdere erklæring om ansvarsrett der føretaket ikkje har sentral godkjenning

3 321

g. Godkjenne person for ansvarsrett som sjølvbyggar av eigen bustad/fritidsbustad

3 321

h. Igangsettingsløyve

3 000

i. Endringssøknad

4 000

j. Mellombels bruksløyve

3 000

k. Ferdigattest inkludert matrikkulering

3 000

l. Avvik, pr avvik

1 200

6. Tilbygg / påbygg / underbygg til bustad/fritidshus pbl. kap. 20

Pris 2021

a. BRA  0 – 30 m²

3 800

b. BRA  31 – 50 m²

5 129

c. BRA  51 – 100 m²

7 262

d. BRA over 100 m²

9 090

7. Garasjar / naust / uthus inklusiv tilbygg til bustad og fritidshus pbl. kap. 20

Pris 2021

a. BRA   0 – 30 m²

3 799

b. BRA  31 – 50 m²

5 129

c.  BRA 51 – 100 m²

7 262

d. BRA over 100 m², som for industri og lager

10 568

8. Industri, næring, tenesteyting,off.bygg, landbruk, lager, plasthall, inklusiv tilbygg/påbygg, settefiskanlegg på land,  Pbl §20-1 a, b og §§20-3 / 20-4

Pris 2021

a. BRA   0 – 30 m²

5 449

b. BRA 31-50 m²

7 262

c. BRA 51 – 100 m²

10 901

d. BRA  101 – 500 m²

18 162

e. BRA  501 – 1000 m²

28 895

f. For BRA over 1000 m² kjem tillegg på kr. 50 kr pr m² BRA. 

50 pr. m²

9. Konstruksjonar eller anlegg. Pbl §20-1 a, b og §20-4

Pris 2021

a. Kaianlegg inntil 500 m², inkl. flytebryggjer

7 256

b.  over 500 m², inkl flytebryggjer

10 892

c.  oppdrettsanlegg i sjø med konsesjonsvolum inntil 12000 kubikk

14 521

d. For oppdrettsanlegg i sjø med konsesjonsvolum over 12000 kubikk

21 448

e. For utvidingar (auke i konsesjonsvolum) og flytting skal betalast kr. 360.- pr 1000 kubikk

360 pr. 1000 m3

f. Andre konstruksjonar og anlegg i tiltaksklasse 1

3 796

g. I tiltaksklasse 2

7 038

10.  Fasadeendring pbl §20-1 c eller §20-4

Pris 2021

Fasadeendring omfattar m.a. endring av vindauge, kledningsmateriale og taktekking, takoverbygg, karnapp, ark, takterasse, m.m. 

Småhus (frittliggjande einebustad, tomannsbustad, rekkjehus, småhus i grupper og hytter)

3 796

Større bygningar pr. fasade

5 446

Vesentlege reparasjonar av tiltak nemnd under PBL kap 20, til dette høyrer og hovudombygging og vesentleg endring av planløysing, skal betalast med 50 % av gebyr for nybygg.

11. Bruksendring. Pbl §20-1 d

Pris 2020

a.Som hovudregel vert gebyr rekna ut frå det føremålet det vert endra til. Sjå punkt 5 til 9.

 

b.Ved endring frå t.d. industri til forretning  skal det kun betalast 50 % av gebyret. Sjå punkt 5 til 9.

 

12. Rivingssaker. Pbl §20-1 e

Pris 2021

a. Inntil 150 m² BRA

3 321

b. Mellom 151 – 1000 m² BRA

4 765

c. Over 1000 m²BRA

6 349

13. Byggtekniske installasjonar, oppføring, endring og reparasjon. Pbl §20-1 f

Pris 2021

a. Piper og eldstader

3 322 

b. Varmeanlegg

3 322

c. Ventilasjonsanlegg

3 322

d. Kuldeanlegg og varmepumper

3 322

e. Sanitæranlegg

3 322

f. Kommunaltekniske anlegg i grunnen inntil 4 bueiningar

4 320

g. Kommunaltekniske anlegg i grunnen frå 5 bueiningar

7 854

h. Avlaupsanlegg for spreidd bustad og fritidsbusetnad

4 622

14. Oppdeling eller samanføying av brukseining i bustad. Pbl §20-1 g

Pris 2021

a.  For oppdeling eller samanføying av brukseining i bustad med meir

3 796

15. Innhengning, skilt og reklame. Pbl §20-1 h og i

Pris 2021

a. Innhengning mot veg og annan søknadspliktig innhegning

3 321

b. Støttemurar som er over 1 meter høge eller som av annan grunn krev søknad

3 321

c. Skilt / reklame etter godkjent plan

3 321

d. Skilt / reklame utan godkjent plan

3 321

16. Godkjenning av plassering av midlertidige anlegg. Pbl §20-1 j

Pris 2021

a. For bygg inntil 100 m²

4 765

b. For større bygg enn 100 m² og konstruksjonar etter medgått tid minstegebyr, sjå dette.

1 592

17. Vesentlege terrenginngrep. Pbl §20-1 k

Pris 2021

a. Tiltaksklasse 1 og 2

7 256

b. Tiltaksklasse 3

12 702

18. Anlegg av veg eller parkeringsplass. Pbl §20-1 l

Pris 2021

a. Mindre parkeringsplassar, inntil 10 bilar

4 765

b. Større parkeringsplassar

9 531

c. Parkeringshus/anlegg

9 531

d. Gangbruer

4 765

e. Køyrebruer

9 531

f. Veganlegg

4 765

g. For tiltak ikkje avklart gjennom godkjent reguleringsplan eller bebyggelsesplan vert det rekna eit tillegg på 50% på gebyra under pkt.18a-f

19. Delingssøknad. Pbl §20-1 m

Pris 2021

a. Søknad om frådeling der grensene er fastsett i reguleringsplan

5 445

b. Søknad om frådeling der grenser ikkje er fastsett i godkjent reguleringsplan

9 082

20. Sletting av klausular

Pris 2021

a. Sletting av klausular

4 765

21. Reviderte teikningar

Pris 2021

a. Reviderte teikningar som krev nytt nabovarsel

6 349

b. Reviderte teikningar utan nabovarsling

3 321

Gebyr for reviderte teikningar skal ikkje overstiga tidlegare betalt gebyr 

22. Diverse tiltak

Pris 2021

For arbeid som ikkje kjem inn under førenemnde satsar, som t.d. innreiing av loft og kjellar, trafokiosk, basseng, Personheis, vareheis som tillet persontransport, trappeheis, rulleband, rulletrapp med meir

3 321

23. Ulovleg byggjearbeid

Pris 2021

a. Inntil 50 % i tillegg til gebyret tiltaket gjeld

bereknast