Gebyr etter matrikkellova

24. Oppretting av matrikkeleining

Pris 2021

b. Gebyr pr tomt med areal 0 - 2000 m²

18 220

c. Gebyr pr tomt med areal frå 2001-5000 m²

25 032

d. Gebyr pr tomt frå tomt nr 6 og oppover med areal til og med 2000 m²

13 650

e. Gebyr pr tomt med areal frå 5001-20000 m²

28 452

f. Gebyr for oppmåling av areal over 20 da minstegebyr + medgått tid, sjå dette punktet.

34 142

g. Gebyr for å måle inntil tre punktfeste som ligg på eitt registernr og som blir etablert i same sak, per punktfeste

11 374

h. Pr punktfeste i tillegg frå og med nr 4

2 739

25. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

Pris 2021

a. Gebyr skal reknast som for pkt 24

 

b. Dersom det i saka tilfell kommunen eit vesentleg meirarbeid og auka kostnadar, skal meirarbeidet gebyrleggast etter medgått tid, sjå dette punktet.

 

26. Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

Pris 2021

a. Oppmåling av uteareal per eigarseksjon

 

b. Areal til 50 m²

5 955

c. Areal frå 51-250 m²

8 769

d .Areal frå 251-2000 m²

12 124

e. Areal frå 2001 m²  13400 kr pluss 1000 kr auke pr. påbegynt da.

bereknast

27. Oppretting av anleggseigedom

Pris 2021

a. Volum frå 0-2000 m3

22 244

b. Volum frå 2001 m3 – auke pr. påbegynt 1000 m3

23 885

c. Dersom det i saka tilfell kommunen eit vesentleg meirarbeid og auka kostnadar, skal meirarbeidet gebyrleggast etter medgått tid, sjå dette punktet.

31 850

28. Registrering av jordsameige

Pris 2021

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid, sjå dette punktet.

 

29. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Pris 2021

a. Ved fullført oppmålingsforretning innan 3 års fristen skal det betalast gebyr etter pkt. 24, 25, 27, 28

4 270

30. Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering

Pris 2021

a. Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før den er fullført, vert fakturert etter følgande sats.

2 053

31. Gebyr for matrikulering utan oppmåling

Pris 2021

a. Gebyr for matrikkulering utan oppmåling, jf. matrikkellova § 10 4. ledd a-c

4 773

32. Grensejustering og mindre tilleggsareal; grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Pris 2021

a. Areal 0 - 50 m²

6 238

b. Areal 51 - 250 m²

12 233

c. Areal 251 +

16 238

Grensejustering av ikkje-kordinatfesta grensepunkt fakturerast etter medgått tid

33. Grensejustering og mindre tilleggsareal; anleggseigedom

Pris 2021

For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomen sitt volum, men den maksimale grensa vert sett til  1000 m3

b. Volum frå 0-250 m3

10 834

c. Volum frå 251 – 1000 m3

13 805

d. Volum over 1000 m3 gebyrleggast etter medgått tid, sjå dette punktet.

34. Arealoverføring. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Pris 2021

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.

b. Areal frå 0-250 m²

14 326

c. Areal frå 251-500 m²

18 195

d. Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² gir ei auke av gebyret på:

2 507

35. Arealoverføring. Anleggseigedom

Pris 2021

For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ein matrikkeleining til ei anna, - ikkje vere registrert på ei tredje matrikkeleining.  Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er til stades.

b. Volum frå 0-250 m3

14 326

c. Volum frå 251-500 m3

18 195

d. Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 fører til ei auka av gebyret på:

2 507

36. Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Pris 2021

a. For inntil 3 punkt

5 424

b. For overskytande grensepunkt, pr. punkt

1 401

c. Dersom det i saka tilfell kommunen eit vesentleg meirarbeid og auka kostnadar, skal meirarbeidet gebyrleggast etter medgått tid jf. Pkt 1

37. Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheitar.

Pris 2021

a. For inntil 3 punkt

11 000

b. For overskytande grensepunkt, pr. punkt

2 161

c. Dersom det i saka tilfell kommunen eit vesentleg meirarbeid og auka kostnadar, skal meirarbeidet gebyrleggast etter medgått tid, sjå dette punktet.

38. Privat grenseavtale

Pris 2021

a. For inntil 3 punkt eller 100 m grenselengde

5 424

b. For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

1 401

c. Dersom det i saka tilfell kommunen eit vesentleg meirarbeid og auka kostnadar, skal meirarbeidet gebyrleggast etter medgått tid, sjå dette punktet.