Gebyr etter konsesjons- og jordlova

Søknad om konsesjon etter konsesjonslova

Pris 2021

Enkle/kurante

2 287

Andre

5 146

Søknad om frådeling etter jordlova

Pris 2021

Enkle/kurante

1 715

Andre

2 859

Søknad om omdisponering etter jordlova

Pris 2021

Enkle/kurante

1 715

Andre

2 859