Helsealarmar

Alarmsentral Toloheimen

Pris 2021

Tryggleiksalarm pr månad

243

Signalanlegg omsorgsbustad

201

Innhaldet i tryggleiksalarm er endra frå tidligare, og kvaliteten i innhaldet er auka. Det er inkludert brannalarm og responssenter i tjenesten, og analoge alarmar blir løpande skifta ut med nye digitale alarmar.