Terminforfall eigedomsgebyr

Forfall per termin av samla gebyr

1. termin

2. termin

3. termin

Terminforfall 1. april  1. oktober 1. desember
Vass- og avlaupsgebyr      
Årsgebyr, fast del 50 % 50 %  
Årsgebyr, stipulert del 50 % 50 %  
Årsgebyr, målt vassforbruk     100 %
Slamtøming, årsgebyr 50%  50 %  
Feiing, årsgebyr 50 % 50 %  
Eigedomsskatt 50 % 50 %  

 

For eigedomsskatteåret 2021 gjeld fylgjande:

§ 1. Eigedomsskatt vert skriven ut på alle faste eigedomar i Kvam herad, jfr. eigedomsskattelova §3 bokstav a.

§ 2. Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille, jfr. eigedomsskattelova §10 og §11 første ledd. I medhald av eigedomsskattelova §12, bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustadeigedomar og fritidseigedomar sett til 4 promille.

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr