Slamtøming

Gebyr i medhald "Forskrift for Kvam herad for innsamling av forbruksavfall, tøming av slamavskiljarar m.v. og for avfallsgebyr", av 9. desember 1993.

Slamtøming / minirenseanlegg bustadhus: Eining Pris 2021
0-4 kbm, tøming annakvart år per tank per år 1 684
0-9,5 kbm, tøming annakvart år per tank per år 2 778
For større tankar, tøming annakvart år per m3 per år 339
Anlegg der det er knytt fleire bustadeiningar til same slamavskiljar, tøming annakvart år:    
2 bustadeiningar på same tank per b.e. per år 1 438
3 bustadeiningar på same tank per b.e. per år 1 228
4 bustadeiningar på same tank per b.e. per år 1 036
5 bustadeiningar på same tank per b.e. per år 860
6 bustadeiningar på same tank per b.e. per år 755
7 eller fleire bustadeiningar på same tank per b.e. per år 630
Hytter/fritidsbustader    
Tøming 4. kvart år per hytte / fritidsbustad per år 925
Hytter tilknytt slamavskiljar per år per hytte/fritidsbustad tilknytt den felles slamavskiljaren per år 630


Ekstratøming utanom den faste tømeruta vert fakturert direkte frå slamtømingfirma til avtalt pris.
25% meirverdiavgift er inkludert i gebyra.