Renovasjon

Det er BIR Privat AS som står for fakturering og innkrevjing av avfallsgebyret på vegne av Kvam herad, jamfør Forskrift om handtering av hushaldningsavfall i BIR-området. 

Prisar er å finna på nettsidene til BIR.

I tillegg til BIR sine prisar, har Kvam herad eit påslag for deponiavgift:

  • 133 kroner for hushaldning
  • 67 kroner for fritidsbustader
  • 34 kroner for campingvogn

25% meirverdiavgift kjem i tillegg.