Gebyr for skjenkeløyve og salsløyve, alkohol og tobakk

Frå HST-sak 039/16 – Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvam herad 2016-2020, Del 4:

Gebyr for sjenkeløyve for einskildhøve

Pris 2021

0-100 personar/gjester

600

100-200 personar/gjester

1 500

Meir enn 200 personar/gjester

3 000

Ved avlysing

500

Gebyr for salsløyve ved einskildhøve

Pris 2021

Gebyr for sakshandsaming

600

Tilsynsgebyr for sal av tobakk, jf. tobakksal- forskrifta §24

Pris 2021

Faste salsplassar

4 500

Mellombels salsplassar (sal for einskild høve)

1 200