Avgifter ved kyrkjene i Kvam

Det er heradsstyret som fastset festeavgifter ved kyrkjegardane etter framlegg frå kyrkjeleg fellesråd (Jfr. Gravferdslova § 21, 2. punkt). Heradsstyret har ikkje mandat til å avgjera om det skal takast slik avgift, men skal godkjenna taksten.  

Punkt e. er heimla i Kyrkjelova §-20, punkt 2: ”For benyttelse til andre formål eller kirkelige handlinger utenfor gudstjeneste kan kirkelig fellesråd kreve betaling etter nærmere regler godkjent av bispedømmerådet.”

Avgifter ved kyrkjene i Kvam

Pris 2020

Festeavgift per år

360

Festeavgift for grav ved sida (attlevande ektemake) per år

360

Festeavgift for grav som er over 60 år

720

Utanbygd avgift (fråflytta frå Kvam for meir enn 5 år sidan)

Pris 2020

- Gravferd/bisetjing frå kyrkje/kapell

7 000

- Kistegravferd (utan seremoni)

5 350

- Urnenedsetjing

2 300

- Bryllaup (utan tilknytning til Kvam)

3 500

Avgift ved bruk av kyrkja (IKKJE medlem av Dnk)

3 500