Fritidskortet

Fritidskortet i Kvam gjev barn og unge frå 6 til 18 år 1000 kroner i halvåret til å betala deltakaravgift for faste, organiserte fritidsaktivitetar. 

Korleis kan me hjelpa deg?


Last ned: Brukarrettleiing til Friskus (PDF, 405 kB). Treng du hjelp? Prosjektleiar Kristin Lundblad har kontortid på Grannehjelpa kvar onsdag frå 14.30 til 16.30. Om du treng hjelp til betaling i Friskus, eller har andre spørsmål, er du velkomen til å stikka innom. Klikk for stort bilete   

Ny informasjon

Dei som er fødd i 2002 kan nytta fritidskortet også våren 2021. Dersom dei allereie har betalt for ein fritidsaktivitet som kvalifiserer, kan dei søkja om refusjon

Kva er fritidskortet?

Fritidskortet er eit tilbod til alle mellom 6 og 18 år som er folkeregistret i Kvam. På fritidskortet får ein 1000 kroner i halvåret som kan brukast på ein eller fleire fritidsaktivitetar. Målet med Fritidskortet er at endå fleire barn og unge i Kvam skal delta i fritidsaktivitetar saman med venner og klassekameratar over tid. 

Deltaking i fritidsaktivitetar eit viktig middel for å førebyggja utanforskap. Målet for oss som jobbar med dette prosjektet er at alle barn og unge i Kvam skal få kjenna at dei har ein stad å høyra til der dei kan oppleva meistring. På www.kvam.friskus.com finn ein oversikt over mange av dei kjekke fritidsaktivitetane i Kvam.  

Kvam herad er ein av 12 kommunar som har søkt og fått tilskot frå Bufdir til å gjennomføra eit pilotforsøk med Fritidskort frå august 2020 til august 2021. I januar 2021 vart prøveordninga utvida til å gjelda også for hausten 2021 og våren 2022. I same periode vert verdien på kvart fritidskort auka til 1000 kr.

Kva dekker fritidskortet?

Fritidskortet kan nyttast til deltakaravgift på ein eller fleire aktivitetar opp til 1000 kroner per halvår. Fritidskortet kan ikkje nyttast på utstyr, leirar, samlingar, opplevingar, ferietilbod eller eigenorganiserte aktivitetar (t.d. kino). 

Når du betaler deltakaravgift brukar du giroen/betalingsinformasjon frå organisasjonen og tastar inn totalbeløpet. Fritidskortet vert belasta med inntil kr 1000,- og de betalar restbeløpet sjølve.

Kva er krava til lag og organisasjonar i ordninga?

•    Aktiviteten må gjennomførast/føregå minimum 8 gonger pr. halvår
•    Aktivitetane skal vera for born og unge som er folkeregistrerte i Kvam og som er i alderen 6-18 år
•    Det må vera mogeleg med ein prøveperiode før barnet/ungdommen bind seg til aktiviteten (og følgjeleg betaler for å delta)
•    Trenarar / aktivitetsleiarar skal ha gyldig politiattest
•    Kostnader for aktivitet bør ikkje auka ut over normal prisvekst

Fleire spørsmål? Noko anna du lurar på? Ta kontakt med prosjektleiar Kristin Lundblad på e-post eller tlf. 900 58 018

Klikk for stort bilete