Rehabilitering i institusjon

Kvam rehabilitering- og behandlingsavdeling

Avdelinga er ei korttidsavdeling og har 16 einerom på Toloheimen i Norheimsund. Pasientar kjem både frå sjukehus og frå heimen. Avdelinga gjev tilbod til personar frå heile kommunen.

 

Kva tilbyr me?

 • Utgreiing og behandling innanfor vårt kompetansenivå.
 • Rehabilitering: Tidsavgrensa, planlagte prosessar med klare mål og verkemiddel. Fleire aktørar samarbeider om å gje nødvendig bistand til brukaren sin eigen innsats for å oppnå best mogeleg funksjons- og mestringsevne, sjølvstendigheit og deltaking sosialt og i samfunnet.
 • Hos oss får rehabililteringspasientar fysioterapi 5 dagar i veka. I tillegg ligg forholda godt til rette for eigentrening. Avdelinga har ergoterapeut.
 • Palliasjon  Me skal legge til rette for å gje god symptomlindring, god pleie og omsorg for pasientar i livets sluttfase. Hos oss har me sjukepleiarar med vidareutdanning i kreftomsorg og palliasjon.
 • Øyeblikkeleg hjelp døgnopphald (ØDH). Tenesta er eit alternativ til innlegging i sjukehus for nokre pasientgrupper som kan få  eit like godt eller betre tilbod gjennom ØHD.  I Kvam har vi ei ØHD seng som er lokalisert på Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling i Norheimsund.
 • Dialysesatelitt. Me tilbyr, i samarbeid med Helse Bergen, dialysebehandling til pasientar i kommunen.

Kven kan få tilbodet?

Rehabilitering:

Tilbod for vaksne- over 18 år

 • pasient må vera ferdig diagnostisert og ferdigbehandla av fastlege eller sjukehus
 • det må vera klarlagt at pasienten i utgangspunktet har eit rehabiliteringspotensiale
 • pasienten må vera kognitivt i stand til å gjennomføre trening etter instuksjon og vera motivert for stor eigeninnsats
 • pasientens behov må samsvara med den kompetansen me til ei kvar tid har i avdelinga

Utredning og behandling:

Tilbod til pasientar som i eit avgrensa tidsrom har behov for :

 • vidare behandling/ oppfylgjing etter sjukehusopphald 
 • medisinsk behandling innanfor vårt kompetansenivå
 • å avklare hjelpebehov/ omsorgsnivå etter akutt eller kronisk sjukdom for pasientar frå primærhelsetenesta i kommunen
 • omfattande pleie/ omsorg         

Kva kostar det?

Korttidsopphald i institusjon- opp til 60 dagar pr kalenderår- kostar 160 kroner pr døgn. Dette inkluderer alle måltid, medisinsk behandling, medikament og fysio- og ergoterapitenester.  For opphald utover 60 dagar gjeld andre satsar. 

Slik søkjer du

Du nyttar skjema for søknad om helse- og omsorgstenester (PDF, 533 kB).

For meir informasjon om søknad sjå her.

Lover og reglar

Du kan lese om dine rettar her:

Klage

Du finn meir informasjon her.

Siw Waage Solvåg
E-post
Tenestekontor Helse og omsorg
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Opningstider: kl 09:00 - 14:30, måndag til fredag

Vikarierande Leiar Tenestekontor Helse og omsorg
Elfrid Oma
Telefon: 56558606
Mobil: 995 48 856 - 90681038
E-post:elom@kvam.kommune.no

Sakshandsamar
Sara Marie Klyve
Telefon: 904 06 621
E-post: sarkly@kvam.kommune.no