Utsikten

Utsikten (Øystese omsorgsbustad) er fysisk knytt til Øysteseheimen i Skårdalsvegen i Øystese. Utsikten er ein eigen fløy med omsorgsbustader med heildøgns omsorg. Målgruppa er godt vaksne utviklingshemma som har eit auka hjelpebehov grunna psykiske eller somatiske utfordringar.

  • 6 bustadar

Det er personal tilstede dag og kveld. Om natta får bebuarane oppfølging frå ambulerande natteteneste. Bebuarane får tenester etter behov og enkeltvedtak. Brukarane har tilgang til ei lita fellesstove på dagtid og dagsenteret sine lokaler på ettermiddag/helg.

Tilbod

  • hjelp til å koma seg på arbeid
  • hjelp til å koma seg på dagsenter
  • tilpassa aktivitet på dagtid for dei som ikkje har anna dagtilbod
  • kyrkja gjev tilbod om deltaking på Kyrkjeklubb og tilrettelagte gudstenester
  • uteområde knytt til Øysteseheimen

Måltid

Middag kan bestillast frå A2G Logistikk AS i Bergen.