Koordinerande eining (KE)

Koordinerande eining er eit kontaktpunkt for samarbeid internt og eksernt. Eininga skal kunna gje informasjon til brukara og pasientar som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering eller rehabilitering.

 

Kva tilbyr me?

Koordinerande eining skal:

  • ta imot spørsmål i forhold til kva tenester du kan få i det offentlege hjelpeappparatet
  • ta imot forespørsel frå deg som har behov for koordinering av tenester og/eller individuell plan
  • ta imot forespørsel frå samarbeidsparter, intern og ekstern, som er i kontakt med personar som har behov for individuell plan og/eller oppretting av ansvarsgruppe
  • vera ein pådrivar og eit kontaktpunkt for samarbeid
  • bidra til synlege og lett tilgjengeleg tenestetilbud, og sørga for at det vert lagt til rette for eit heilhetlig tilbud, der tenestene vert satt i samanheng
  • ha det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og vegleiing av koordinatorar

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Lovar og reglar

Koordinerande eining er ei lovpålagt oppgave:

Klage

Les meir om klage her.

Tenestekontor Helse og omsorg
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Opningstider: kl 09:00 - 14:30, måndag til fredag

Vikarierande Leiar Tenestekontor Helse og omsorg
Elfrid Oma
Telefon: 56558606
Mobil: 995 48 856 - 90681038
E-post:elom@kvam.kommune.no

Sakshandsamar
Sara Marie Klyve
Telefon: 904 06 621
E-post: sarkly@kvam.kommune.no