Klage på helse og omsorgstenester

Kva kan du klage på?

  • vedtaket du har fått
  • innhaldet på tenesta du har fått
  • helsepersonell som utfører tenesta

Klage på vedtaket

Dersom du har fått avslag på ei helseteneste du meiner du har rett på, kan du klage.

  • fristen for å klage er 4 veker frå du fekk melding om vedtak
  • klagen må vera postlagd før fristen går ut
  • klagen må vera skriftleg, begrunna og underskriven

Du kan klaga ved å skrive eit brev og senda til tenestekontoret.

Tenestekontoret går igjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endras. Dersom vedtaket ikkje vert endra, vert klagen send vidare til Fylkesmannen i Hordaland som avgjer saka.

Hjelp til å klage

Tenestekontoret kan hjelpa deg med å utforma klagen.

Klage på innhald i tenesta

Dersom du er misnøgd med ei helseteneste du får til dømes på sjukeheim, bør du først venda deg munnleg eller skriftleg til leiinga på sjukeheimen. Ver tydeleg på kva du er misnøgd med og kva du ynskjer å endra. 

Når dei som utfører tenesta mottar klagen din, må dei undersøkje saka og endra tilbodet dersom det ikkje er godt nok. Fører ikkje klagen fram, må du sjølv senda ein skriftleg klage til Statsforvaltaren i Vestland som gjer ei vurdering av saka. Les meir om klagegangen hos Statsforvaltaren

Får du medhald i klagen kan Statsforvaltaren starta ei tilsynssak. Vert det avdekka feil, må desse rettast. Får du ikkje medhald frå Statsforvaltaren kan du klaga til Sivilombudsmannen.

Klage på helsepersonell

Du har rett til å klage dersom helsepersonell:

  • gjev manglande eller feil informasjon
  • bryt teieplikta
  • ulovleg brukar tvang

Dersom du er misnøgd med dei som utfører tenesta, kontaktar du i første omgang leiar ved avdelinga.

Lova skal sikra at alle får nødvendige helsetenester, og at dei er av forsvarleg kvalitet. Retten til nødvendig helsehjelp er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og § 2-1b og § 7.2

Tenestekontor Helse og omsorg
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Opningstider: kl 09:00 - 14:30, måndag til fredag

Vikarierande Leiar Tenestekontor Helse og omsorg
Elfrid Oma
Telefon: 56558606
Mobil: 995 48 856 - 90681038
E-post:elom@kvam.kommune.no

Sakshandsamar
Sara Marie Klyve
Telefon: 904 06 621
E-post: sarkly@kvam.kommune.no