Smittevern

Kommuneoverlegen har eit overordna ansvar for smittevern og infeksjonsførebyggjande arbeid i kommunen inkluder utarbeiding av smittevernplan.

Kommuneoverlegen har mynde til hastevedtak i enkeltsaker innan smittevern. Ansvar og mynde er regulert i smittevernlova.

Kommuneoverlegen skal samarbeida med Mattilsynet, Fylkesmannen, Folkehelseinstituttet, helse-føretak, med andre kommunale tenester og fastlegar i smittevernsaker. Kommuneoverlegen har ansvar for kontrollrutinar og tiltak etter tuberkuloseforskrifta. Ansvaret for praktisk gjennomføring er delegert til helsesøster i samarbeid med kommuneoverlegen-/smittevernlegen.

Lover og forskrifter

Nyttige peikarar

Dag Erlend Skjelbreid
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 991 08 543