Heimesjukepleie

Heimesjukepleien kan rettleia og hjelpa deg som bur i eigen heim, og som er avhengig av hjelp.

Ved hjelp frå heimesjukepleien kan du bu heime i bustaden din så lenge som det er mogleg. Du kan få heimesjukepleie heile døgeret.

 

 

Kva tilbyr me?

Hjelpebehovet ditt må skuldast sjukdom eller at du har nedsatt funksjonsnivå.

Heimesjukepleie vert ikkje innvilga dersom du utan store problem kan få hjelp til å utføra tenesta på legekontoret, eller om hjelpa du treng fell utanom lov om sosiale tenester.

  • nødvendig hjelp til personleg stell og pleie
  • hjelp til medisin og injeksjonar
  • sårstell
  • tilsyn og observasjonar
  • rettleiing om kosthald og helse
  • rettleiing og opplæring slik at du sjølv kan meistra oppgåver
  • hjelp  til verdig livsavslutning i eigen heim i nært samarbeid med pårørande og lege

Kva kostar det?

Heimesjukepleie er gratis.

Slik søkjer du

Du brukar skjema for helse- og omsorgstenester (PDF-format).

For meir informasjon om søknad sjå her.

Sonegrenser i heimesjukepleien

Pleie og omsorgstilbodet er organisert i to arbeidsgrupper i Kvam heimeteneste og i  Strandebarm. Kvar gruppe er leia av ein eller to gruppeleiarar som organiserer hjelp til heimebuande.

Kvam heimeteneste har hovudbase på Toloheimen samt ein base i Ålvik. Heimesjukepleien i Ålvik har kontor i Ålvik omsorgsbustad. Adressa er Ålvikvegen 1105, 5614 Ålvik. Dei har ansvar for tenestene i Ytre og Indre Ålvik.

Heimesjukepleien i Øystese har kontor på Mikkjelsflaten. Adressa er Rokabrekka 1, 5610 Øystese. Dei har ansvar for tenestene frå Steinstø til Nes.

I tillegg er det 3 grupper som gjev heimetenester til personar med psykisk utviklingshemming. Gr 5 Rabben, adresse Vavollen 140, 5610 Øystese. Gr 6 + 7 Gropaflaten/Gropa/Stoppelgjerd/Utsikten/Bergtun, adresse Fitjadalsvegen 1, 5610 Øystese.

Heimesjukepleien i Norheimsund er delt i 2 grupper. Gruppe 1 har ansvar for tenestene frå Nes til Straumbrua. Adressa er Hardangerfjordvegen 54, 5600 Norheimsund. Gruppe 2 har ansvar for tenestene frå Straumbrua til kommunegrensa i Eikedalen og til Ljones. Adressa er Hardangerfjorvegen 56, 5600 Norheimsund.

I tillegg gjev gr 4 Kalhagen heimetenester til personar med psykisk utviklingshemming. Adressa er Nedre Norheim 45, 5600 Norheimsund.

Heimesjukepleien i Strandebarm har kontor på Strandebarmheimen. Adressa er Strandebarmvegen 530, 5630 Strandebarm. Dei har ansvar for tenestene frå Ljones til Gravdal.

Lovar og reglar

Klage

Les meir om rett til å klage her.

Heimetenesta

Kvam heimeteneste i Norheimsund, Øystese og Ålvik
Gruppeleiar Kjersti Hanssen
epost: kjehan@kvam.kommune.no
Man - fredag: 482 08 990
Vakthavande sjukepleiar Norheimsund: 918 45 647
Vakthavande sjukepleiar Øystese: 913 92 580

Bufellesskap Øystese (Gropa, Gropaflaten, Stoppelsgjerd, Bergtun)
Adresse: Øysteseheimen, Skårdalsvegen 20, 5610 Øystese.

Gruppeleiar Sara Sandven-Burnett
epost: sarsan@kvam.kommune.no
Man- fredag: 901 84 551

Vakttelefonar:
Gropa: 902 30 417 / 947 95 611
Gropaflaten: 418 62 387
Utsikten: 418 62 118
Stoppelsgjerd: 469 32 013
Bergtun / ambulant natt: 908 96 384

Bufellesskap Kalhagen omsorg og ambulante heimetenester Norheimsund og Øystese
Adresse: Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund

Gruppeleiar Thale Valland
epost: thaval@kvam.kommune.no
Man- fredag: 941 71 804
Vakttelefon: 56 55 25 99
Kalhagen omsorg: 56 55 25 99 / 993 14 457
Hatlevegen: 902 82 853

Strandebarm heimeteneste
Adresse: Strandebarmheimen, Strandebarmvegen 530, 5630 Strandebarm

Gruppeleiar Elisabeth Svåsand
epost: elisva@kvam.kommune.no
Man - fredag: 56 55 31 13 / 918 17 408
Dag/kveld/natt: 56 55 31 10 / 913 92 578