Lenke til artikkelinnhald - Helgestillingar - MikkjelsflatenLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Helgestillingar - Mikkjelsflaten


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 10. august 2017 kl. 15:42 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Helgestillingar ved Mikkjelsflaten/gruppe 1 i sone Øystese.

Sak.17/1078

Det er ledige fleire helgestillingar frå snarast. Stillingane har for tida base i gruppe 1, avdeling Mikkjelsflaten i sone Øystese, som er ei gruppe med heimebasert omsorg. Arbeidet innber arbeidsoppgåver i omsorgsbustad med heildøgnsomsorg og i private heimar. Dette er stillingar med turnusarbeid kvar 3. helg. Du får meir informasjon om stillingsstorleik og arbeidsoppgåver ved å ta kontakt med gruppeleiar.

Kvalifikasjonar:
• Fagbrev innan helsefag er ønskjeleg, men andre kan også søkja
• Du må beherske norsk skriftleg og munnleg
• Me søkjer positive og fleksible arbeidstakarar som har evne til å arbeida sjølvstendig og i team

I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonelle
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

Alle som yter tenester etter helse og omsorgstenestelova skal frå 1. januar 2017 levera politiattest. Den som vert tilsett må derfor leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden.

Kontaktperson: gruppeleiar Ingunn Kråkevik – 48208990, E-post: ingkra@kvam.kommune.no

Me kan tilby:
Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
Gode pensjons-/og forsikringsordningar
Godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 27. august 2017

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.Lenke: http://felles
Søknadssenter
Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no