Råd for menneske med nedsett funksjonsemne og eldre (RMNFE)

Alle kommunar skal etter kommunelova ha eit eldreråd og eit råd for personar med nedsett funksjonsemne. I Kvam er desse samla til eitt råd, RMNFE. 

På regjeringen.no finn du meir informasjon om arbeidet i eldreråd og på BUFDIR sine nettsider kan du lesa om råd for personar med nedsett funksjonsevne

Råda er heimla i kommunelova §5-12.

Medlemer i RMFNE i inneverande periode:

 • Svein Bårdsgjære
 • Brita Træbakken
 • Åshild Bekkesletten
 • Hild Berge (fritak frå våren 2022)
 • Ernst Olsen (nytt fast medlem frå våren 2022)
 • Nils Dolve
 • Vidar Eik
 • Jostein Moldsvor, heradsstyrerepresentant
 • Marit Heidi Seim
 • Torgeir Torvik

Årshjul for RMNFE

 • januar: løypemelding integreringsplan
 • februar: inviterer ordførar, oversikt over status på planar heradet arbeider med
 • mars: årsmelding RMNFE
 • april: orientering frå helse og sosial om aktuelle fokusområde, ferietilbod til personar innan rådet si målgruppe
 • mai: 1. tertialrapport, plan for eldredagen
 • september: budsjettinnspel frå RMNFE til rådmann, 2. tertialrapport, fellesmøte med organisasjonane. Ettermiddagsmøte.
 • oktober: inviterer ordførar, orientering frå helse og sosial om aktuelle fokusområde
 • november: budsjett