Varsel om oppstart av planarbeid på Omastrand

Det vert med dette kunngjort  arbeid med reguleringsplan med konsekvensutgreiing  på Omastrand i Kvam herad.  Føremålet med reguleringsplanen er å legga til rette for bygging av bustader, fritidsbustader, næringsbygg og småbåthamn. 

Planområde
  • Reguleringsplanen omfattar gnr. 134, bnr. 68 og 73 m.fl.
  • Tiltakshavar er Voss Byggsenter AS og fagkyndig konsulent er Archihus AS.

Samstundes som det vert kunngjort at det vert starta opp arbeid med å laga ein reguleringsplan med konsekvensutgreiing for området, vert det også varsla at det er lagt ut eit framlegg til planprogram for arbeidet. Planprogrammet gjev føringar for det vidare planarbeidet, m.a. kva utbyggingsalternativ som vert vurdert, og kva utgreiingar som planarbeidet utløyser.  Etter at planprogrammet har vore til høyring skal det fastsetjast politisk av Kvam Miljø-, plan- og bygningsutval.

 

Dersom du har meiningar om arealbruken eller synspunkt på planprogrammet kan du senda dette til:

Archihus AS

Træleborgodden 16C

3118 Tønsberg

eller til epost: eyolf.angell-eriksen@archihus.no

 

Frist for å gje uttale er 5. januar 2024.