Kunngjering - vedtak adressenamn Botnen

Kvam herad har vedteke namnet Botnen på adresseparsellen inst i Fyksesundet

Namneforslaget låg til høyring i perioden 30.04. - 02.06.24.  Det kom 3 innspel, sjå arkivsaknr 24/1898 

Adressenamnet vart vedteke 07.06.24 Vedtak og saksutgreiing for adressenamnet Botnen (PDF, 147 kB)

Klage:

  • Det er høve til å påklaga vedtaket jf § 12 i stadnamnlova og § 28 i forvaltningslova. Klageadgangen er avgrensa, sjå § 12 i stadnamnlova
  • Klagefrist er tre veker etter at melding om vedtak er motteke, jf. forvaltningslova §29.
  • Klagen skal sendast til Kvam herad.
  • Om Kvam herad ikkje finn grunnlag for å ta klagen til fylgje, vert saka sendt til statsforvaltaren for endeleg avgjerd