Informasjon om det nye koronaviruset

English - other languages / andre språk 

Dersom du mistenker at du er smitta med koronaviruset og ynskjer å ta ein PCR-test, ring Kvam legevakt sitt koronanummer 468 04 366 (vekedagar 0830 - 16).
Dersom du har spørsmål knytt til korona, karantene o.l., ring det nasjonale infornummeret 815 55 025.

Teststasjonen ligg på Sandven, ovanfor Kvam Auto (følg skilting, sjå kart). Gjer ei avtale før du møter opp.

Informasjon om vaksinasjon

For oversikt over nasjonale tiltak, sjå regjeringen.no.

For anna informasjon, sjå helsenorge.no.
 

Kva gjer du om du har nyoppståtte luftvegssymptom?

(Feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsett allmenntilstand)

Vaksne og ungdom:

 • Bli heime. Ved vage symptom kan du gå på skule / jobb same dag dersom du testar negativt for koronaviruset. Dersom symptoma blir verre eller meir uttalte bør du gå heim, og vurdera å ta ein ny test.
 • Du bør testa deg for SARS-CoV-2 (koronaviruset). 
 • Test for SARS-CoV-2 bør skje i offentleg regi, anten ved sjølvtest utlevert frå kommunen eller på teststasjon med bruk av PCR-test eller antigen hurtigtest. Kvam legevakt har eit eige telefonnummer for bestilling av koronatest: 468 04 366 (vekedagar 0830 - 1600).
 • Dei du bur saman med treng ikkje å halda seg heime, heller ikkje dersom dei jobbar i helsetenesta.
 • Dersom du er definert som nærkontakt og sjølv får symptom, skal du ta kontakt med helsetenesta for test.
 • Det er gratis for alle som oppheld seg i Noreg å testa seg for COVID-19 på kommunale testsentra. Dette gjeld også personar utan personnummer (personar utan lovleg opphald / papirlause migrantar).
 • Ved positivt testsvar (påvist smitte): Sjå oppdaterte reglar på helsenorge.no.
 • Ved negativt testsvar (inga påvist smitte): Hald deg heime til du føler deg bra og du har vore feberfri i 24 timar. Dei fleste vil då vera heime eit par dagar.

Born:

 • Dersom barnet berre har rennande nase eller snørr, og elles er i god form, utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon (feber, hoste, sår hals eller nedsett allmenntilstand), treng dei ikkje å halda seg heime. Som andre luftvegsinfeksjonar smittar COVID-19 lettast tidleg i sjukdomsforløpet, og det er difor viktig å halda dei heime dersom dei har symptom utover rennande nase / snørr. Dersom dei er på skulen / i barnehage og symptom blir verre eller meir uttalte, bør dei også gå heim. 
 • Når symptoma er i betring (og det ikkje er påvist smitte med koronaviruset) kan barnet gå i barnehage / skule når forma er fin og dei har vore feberfri i minst 24 timar, utan å ha tatt febernedsetjande medikament.
 • Foreldre kan vurdera COVID-19-test av borna. Dei bør testast dersom dei er nærkontakt til ein stadfesta koronasmitta person. Kvam legevakt har eit eige telefonnummer for bestilling av koronatest: 468 04 366 (vekedagar 0830 - 1600).
 • Ved positivt testsvar (påvist smitte): Sjå oppdaterte reglar på helsenorge.no.

For ei meir fullstendig oversikt, sjå helsenorge.no.

Kva gjer du om du eller din nærkontakt har fått påvist COVID-19?

Sjå oppdatert informasjon på helsenorge.no.

Har du spørsmål om korona? Sjå helsenorge.no, eller ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015