Informasjon om koronavaksina

Klikk for stort bileteVaksineringa av personar i aldersgruppa 65 - 74 starta i veke 15 (frå 12. april) og vil vera ferdig i veke 19. 

Vaksineringa skjer etter følgande prioritering, og har per no altså kome til gruppe 4. 

  1. Bebuarar på sjukeheimar og i omsorgsbustader
  2. Innbyggjarar i aldersgruppa over 85
  3. Innbyggjarar i aldersgruppa 75 og 84.
  4. Innbyggjarar i aldersgruppa 65 og 74, samt vaksne på Liste A.
  5. Innbyggjarar i aldersgruppa 55 og 64 på Liste B.
  6. Innbyggjarar i aldersgruppa 45 og 54 på Liste B.
  7. Andre vaksne på Liste B.
  8. Innbyggjarar i aldersgruppa 55 til 64.
  9. Innbyggjarar i aldersgruppa 45 til 54.

Vaksineringa av gruppe 5 vil starta i veke 19, men me forventar at mange av vaksinedosane me får levert dei neste vekene vil gå til dose 2 for grupper som er vaksinert tidlegare. Tempoet på nye vaksinasjonar vil difor vera lågt dei neste vekene. 

OBS: Det er uvisst kor mange vaksiner som kjem til Kvam kvar veke. Det let seg difor ikkje gjera å seia kor lang tid det vil ta å verta ferdig med dei ulike gruppene

Kvam herad vonar å kunna starta med massevaksinasjon i juni, fyrst for gruppe 8 (aldersgruppa 55 - 64). Massevaksinasjon vil verta gjennomført i Øystesehallen, og etter alder som prioriteringsgrunnlag. Vaksinasjon på bakgrunn av sjukdomstilstand / diagnosar vil gå føre seg på fastlegekontora. 


Er du 65 eller eldre? Då kan du tinga vaksine digitalt. For å bestilla vaksinasjon bruker du eit digitalt skjema. Det er eit eige skjema for kvart av dei fire legekontora:


Hugs at du ikkje skal møta opp til vaksinasjon om du har forkjølelsessymptom, feber over 38 grader eller andre teikn på infeksjonssjukdom; og heller ikkje om du er i karantene, ventar svar på koronatest, har blitt vaksinert med anna vaksine i løpet av dei siste sju dagane, om det har gått mindre enn tre veker sidan du var ferdig med isoleringsperioda etter koronasjukdom (SARS-CoV2) eller om du er gravid. Gje då beskjed til vaksinasjonsstaden så snart som mogleg. Vaksinasjonen vert då utsett.

Dersom du ikkje har moglegheit til å bruka det digitale skjemaet, kan du ta kontakt på Kvam herad sin vaksinetelefon, tlf. 56 55 30 15 (kvardagar 9 - 15). Merk: Det kan verta kø på telefonen, bruk difor den digitale løysinga dersom du kan.

Når du ringjer vaksinetelefonen må du opplysa om namn, alder, fødselsdato og kva legekontor / fastlege du høyrer til. Ved bruk av digitalt skjema loggar du inn med BankID, og desse opplysningane vert automatisk henta inn, med mindre du skal tinga vaksine for nokon andre. Opplysningane vert sendt vidare til legekontoret for vidare handsamaing, og vert også lagra hjå Kvam herad fordi vaksinetelefonen også blir oppringt frå innbyggjarar som vil sikra seg at deira registrering har gått i orden. Dei vil verta sletta når vaksinetelefonen blir lagt ned.
 

Spørsmål og svar om koronavaksina:

VaksineListe A

personar med organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsjukdom siste fem år, annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (særleg immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologisk sjukdom eller muskelsjukdom som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (t.d. ALS, Downs syndrom), kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon.

Liste B
personar med kronisk leversjukdom, betydeleg nedsett leverfunksjon, diabetes, kronisk lungesjukdom (inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma*), fedme med kroppsmasseindeks på 35 kg/m2 eller høgare, demens, hjerneslag, kroniske hjarte- og karsjukdomar (unnateke høgt blodtrykk) eller annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom som kan gje auka risiko for alvorleg sjukdom og død som følgje av COVID-19; samt personar som får immundempande behandling ved autoimmun sjukdom.

Gå attende

Har du spørsmål om korona? Sjå helsenorge.no, eller ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Klikk for stort bileteTreng du nokon å snakke med, om rus, psykisk helse eller anna som er vanskeleg? Sjå eigen oversikt. 

Informasjon for tilsette

Informasjon om korona for tilsette i Kvam herad vert publisert på intranettsidene. Der finn ein også svar på ofte stilte spørsmål frå tilsette.