Informasjon om koronavaksina

Koronavaksina er gratis, også for utanlandske borgarar som oppheld seg i Noreg.

Informasjon om koronavaksina 

Koronavaksina er gratis, også for utanlandske borgarar som oppheld seg i Noreg. 

Vaksinetelefon 

Dersom du har spørsmål knytt til vaksine, kan du ta kontakt på vaksinetelefonen  

480 44 278 (måndag - onsdag, 9 - 14). På vaksineringsdagane kan kapasiteten på telefonen vera redusert. 

Drop-in-vaksinering 

Drop-in-vaksinering er tilgjengeleg både for deg som stadig ikkje har fått fyrstedosa, for deg som skal ha andre dose (og fekk den fyrste for meir enn fire veker sidan) og for deg som skal ha tredje dose. 

Det er sett opp følgande vaksinedatoar frametter:

 • 18. - 19. januar 
 • 25. - 26. januar 
 • 1. - 2. februar 
 • 8. - 9. februar 

Vaksinestad er den gamle yrkesskulen i Steinsdalen, Dalatunvegen 40. Parker på parkeringsplassen nedanfor det gamle skulebygget. Er du dårleg til beins, kan du køyra opp til skulen.  Opningstidene er 9 - 15 alle dagane.  

For fyrste- og andredose kan ein velja anten Pfizer- eller Moderna-vaksine.  Som 3. dose kan ein velja mellom Moderna, halv dose (0,25 ml) og Pfizer, full dose (0,3 ml). Dei under 30 vert av FHI rådd til å ta Cominary/Pfizer-vaksina. Kva vaksine ein vil ha gjev ein beskjed om når ein registrerer seg på vaksinestaden. 

Kven kan møta til vaksinering?  

 • Alle vaksne som vil ha dose 3, når det har gått minst 20 veker frå då fekk dose 2. OBS: Dersom du har vore smite med koronaviruset / har gjennomgått COVID, og i tillegg har fått to vaksinedoser, skal du ikkje ha dose 3. 
 • Alle vaksne som tilhøyrer definerte risikogrupper (sjå under), når det har gått minst 20 veker frå dose 2.
 • Immunsupprimerte som kan få ei fjerde dose når det har gått 3 månader sidan dose 3.
 • Gravide i andre eller tredje trimester, når det har gått 20 veker sidan 2. dose. 
 • Helsepersonell, skuletilsette og barnehagetilsette, når det har gått 20 veker sidan 2. dose.
 • Dei som vil ta fyrste vaksinedose. Dette gjeld alle som har fylt 12 år. Born som skal vaksinerast møter saman med føresett, og må ha utfylt samtykkeskjema.
 • Dei som vil ta andre vaksinedose.

Eg kan ikkje møta på desse tidene

Dersom du av særlege grunnar ikkje kan ta vaksine innanfor dei aktuelle klokkesletta, kan du ta kontakt med vaksinetelefonen for å avtala eit anna tidspunkt. Vaksinetelefonen når du på 480 44 278. Han er open måndag - onsdag frå kl. 9 - 14, men for å gjera ei slik avtale er det best å ta kontakt på måndagar.

Eg har sprøyteskrekk

Dersom du har sprøyteskrekk er det mogleg å få tilrettelagt vaksineringa. For å ordna med dette, tek du kontakt med oss på vaksinetelefonen, som du når på 480 44 278. Telefonen er open måndag - onsdag, 9 - 14, men for å gjera ei avtale om tilrettelegging er det best å ta kontakt på måndagar.

Kven er definert som risikogrupper? 

Følgande sjukdomar / tilstandar er definert som medisinske risikogrupper: 

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)  
 • Nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon  (t.d. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom 
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon   
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon   
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdomar   
 • Diabetes   
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroider eller steroidtablettar siste året   
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere. Sjå NHI.no for ein KMI-kalkulator.  
 • Demens   
 • Kroniske hjerte- og karsjukdomar (med unnatak av høgt blodtrykk)   
 • Hjerneslag   

Om du er sjuk eller i karantene på vaksinedagen  

Hugs at du ikkje skal møta opp til vaksinasjon om du har forkjølelsessymptom, feber over 38 grader eller andre teikn på infeksjonssjukdom; og heller ikkje om du er i karantene, ventar svar på koronatest, har blitt vaksinert med anna vaksine i løpet av dei siste sju dagane, om det har gått mindre enn tre veker sidan du var ferdig med isoleringsperioda etter koronasjukdom (SARS-CoV2) eller om du er gravid.  

Dersom du har ei timeavtale, og du er sjuk eller av andre grunnar ikkje kan møta til oppsett tid, kan du ta kontakt på telefon 480 44 278 (måndag - onsdag, 9 - 14). 

Meir informasjon 

Dersom du ynskjer meir informasjon om koronavaksinene, sjå helsenorge.no.  

 

 

Har du spørsmål om korona? Sjå helsenorge.no, eller ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015