Informasjon om koronavaksina

Koronavaksina er gratis, også for utanlandske borgarar som oppheld seg i Noreg.

Dersom du har spørsmål knytt til vaksine, kan du ta kontakt på vaksinetelefonen  480 44 278 (måndag og onsdag, 9 - 14). 

Du kan tinga time til vaksinering gjennom eit eige digitalt skjema. Når du registrerer deg i det digitale skjemaet får du innkalling per SMS eller telefon. Vaksinestad vert Øystese helsestasjon i 2. etg på Hardangerbadet (Hardangerfjordvegen 615 i Øystese).

For fyrste- og andredose kan ein velja anten BioNTech/Pfizer- eller Moderna-vaksine.  Som 3. dose kan ein velja mellom Moderna, halv dose (0,25 ml) og Pfizer, full dose (0,3 ml). Dei under 30 vert av FHI rådd til å ta Comirnaty (BioNTech/Pfizer)-vaksina. Kva vaksine ein vil ha gjev ein beskjed om når ein registrerer seg på vaksinestaden. 

Dersom du ynskjer vaksinering med vaksina Novavax, må du venda deg til smittevernkontoret i Bergen, på tlf. 55 56 58 80 eller e-post smittevernet@bergen.kommune.no.

Kven kan tinga vaksine?  

 • For informasjon om vaksinering av born og unge, sjå under. 
 • Du kan tinga både fyrste, andre og tredje vaksinedose via vaksineskjemaet. 
 • Immunsupprimerte kan også tinga ei fjerde dose, når det har gått tre månader sidan dei fekk dose 3.
 • Tilrådd minsteintervall mellom fyrste og andre dose er 21 dagar for Comirnaty-vaksina (BioNTech/Pfizer), 28 dagar for Spikevax (Moderna), 21 dagar for Novavax og 28 dagar ved ein kombinasjon av fleire vaksinetypar.
 • Vaksne som vil ha dose 3 (boosterdosa), kan få denne når det har gått minst 20 veker frå dei fekk dose 2. OBS: Dersom du har vore smitta med koronaviruset / har gjennomgått COVID, og i tillegg har fått to vaksinedoser, treng du ikkje ei boosterdose.

For meir informasjon, sjå fhi.no.

Ny oppfriskningsdose for dei i alderen 65+

Nasjonale myndigheiter tilrår oppfriskringsdose (dose 4) av koronavaksine for deg over 65 år. Minimumsintervallet mellom 3. dose og 4. dose er fire månader. 

Massevaksinering med fjerde dose startar tysdag 6. september for personar frå 75 år og oppover, og 7. september for personar frå 65 år og oppover. Dei påfølgande vekene vert det vaksinering tysdagar og onsdagar for alle frå 65 og oppover.

Massevaksineringa vil finna stad på Holmatun i Øystese, og det vil vera eit drop-in-tilbod utan timeavtale, i tidsrommet 9 - 15 dei aktuelle dagane. Har du alt fått den fjerde dosa, skal du ikkje møta. Vaksinering med fjerde dose for personar under 65 vil eventuelt verta annonsert seinare.

Ynskjer du tidlegare vaksinering kan du tinga dette. Det gjer du via det digitale skjemaet. Dersom det ikkje er mogleg, kan du også ta kontakt på vaksinetelefonen 480 44 278 på måndagar mellom 9 og 14..

Vaksinering for born og unge 

 • Ungdom fødd i 2003, 2004 og 2005 vert rådd til å ta to vaksinedoser. Dei som har fylt 18 kan ta oppfriskningsdose minst 20 veker etter at dei fekk dose 2.  
 • Ungdom fødd i 2006, 2007, 2008 og 2009: Føresette kan la bornet sitt vaksinerast dersom dei / bornet sjølv ynskjer det. Det inkluderer også 2. dose, som kan gjevast 8 – 12 veker etter dose 1. 
 • Born fødd i 2010 – 2016: Føresette kan la sitt born vaksinerast dersom dei ynskjer det. Nasjonale myndigheiter har avgjort at born i denne aldersgruppa skal få moglegheit til å ta vaksine mot COVID-19, men det er ikkje gjeve ei oppmoding eller tilråding om at denne gruppa bør vaksinerast seg. Det er difor viktig at foreldre / føresette sjølv tek stilling til om dei vil vaksinera barnet. Vaksina vert gjeve med ei eiga "barnedose" av Comirnaty (Pfizer/BioNTech) til born i alderen 5 t.o.m. 11. Sjå fhi.no for meir informasjon.

  Dette er mest aktuelt:
  - for born med kroniske sjukdomar
  - i familiar der born har nær kontakt med personar med behov for særleg beskyttelse
  - for born som har auka risiko fordi dei skal flytta til eller opphalda seg i land med høgare smitterisiko eller dårlegare tilgang til helsetenester enn i Noreg 
  - for born som av andre årsaker lever i ein utsett situasjon 

Dei som er under 16 år må ha med samtykkeskjema med underskrift frå føresette. Dette kan du lasta ned frå FHI sine nettsider.

Sprøyteskrekk? 

Dersom du har sprøyteskrekk er det mogleg å få tilrettelagt vaksineringa. For å ordna med dette, tek du kontakt med oss på vaksinetelefonen, som du når på 480 44 278. Telefonen er open måndag og onsdag, 9 - 14.

Om du er sjuk eller i karantene på vaksinedagen

Hugs at du ikkje skal møta opp til vaksinasjon om du har forkjølelsessymptom, feber over 38 grader eller andre teikn på infeksjonssjukdom; og heller ikkje om du er i karantene, ventar svar på koronatest, har blitt vaksinert med anna vaksine i løpet av dei siste sju dagane, om det har gått mindre enn tre veker sidan du var ferdig med isoleringsperioda etter koronasjukdom (SARS-CoV2) eller om du er gravid.    Dersom du har ei timeavtale, og du er sjuk eller av andre grunnar ikkje kan møta til oppsett tid, kan du ta kontakt på telefon 480 44 278 (måndag og onsdag, 9 - 14).

Meir informasjon

Dersom du ynskjer meir informasjon om koronavaksinene, sjå helsenorge.no.  

Har du spørsmål om korona? Sjå helsenorge.no, eller ta kontakt på den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015