Her kan du få hjelp

Klikk for stort bileteHer er ein oversikt over telefon- og chattetenester som held ope for deg som treng nokon å snakke med, om rus, psykisk helse eller anna som er vanskeleg.

Samfunnet vårt er i ein krisesituasjon der mange av dei vanlege tilboda er stengde og dagleglivet har endra seg drastisk. Me blir tvinga til å vera mykje heime kvar for oss, og det betyr at dei som har det tøft frå før, vil få det endå vanskelegare no. Då er det viktig å veta at det er hjelp å få.

Det finst ulike alternativ for deg som treng nokon å snakke eller chatte med. Me har samla nokre av dei til deg her:

Til deg som er ung

Dersom du slit med vonde tankar eller har det vanskeleg heime, er det viktig å snakke med nokon du stoler på. Sjølv om skulen er stengd, er læraren din framleis på jobb og tilgjengeleg for deg. I tillegg er alle dei andre kommunale hjelpetenestene i drift og du har høve til å ta kontakt med dei per telefon.

Det finst òg andre alternativ for deg som treng nokon å snakke eller chatte med. Vi har samla nokre av dei her:

Psykisk helse og rus. Barn og unge

 

Til deg som er bekymra for eit barn

Når samfunnet stengjer ned, mister barna våre kontakten med nettverket dei har gjennom barnehage, skule og fritidsaktivitetar. Dette er tida for å senke terskelen for å ta grep. Her er ei oversikt over kvar du kan ta kontakt for å få råd og rettleiing:

Psykisk helse og rus.Til deg som er begymra for eit barn

 

Til deg som har det vanskeleg

Dette er ei krevjande tid for både barn og vaksne. Dersom du synest det er vanskeleg å handtere situasjonen, eller dersom du treng hjelp for å vere ein god forelder, finst det fleire gode tilbod til deg.

Psykisk helse og rus. Til deg som har det vanskeleg

 

Kva grep kan du ta for å hjelpa deg sjølv? 

Det er mange som reagerer med uro på koronapandemien. Dei som er sårbare for stress kan oppleva ei auka aktivering og bli uroa, irritable og opptre mindre rasjonelt enn elles. Kroppen vår reagerer automatisk på det me opplever som farleg. Når fara er diffus slik som det er med eit usynleg virus, blir dei naturlege reaksjonane våre forstyrra. Då tenkjer me mindre med fornufta og meir med kjenslene våre.

Her har du 6 råd som kan vera med på å dempa uro:

  1. Skaff deg innsikt i kva som er myndigheitene sine anbefalingar. Den beste informasjonen om koronaviruset finn du ved å gå inn på helsenorge.no. Vidare kan du gå inn på Folkehelseinstituttet sine sider. Informasjonen som vert lagt ut på NRK.no er også oversiktleg og god. Regjeringa også laga seg ei eiga informasjonsside. 
  2. Avgrens tida du følgjer med på nyhenda om koronapandemien. Du treng ikkje oppdatering kvart minutt.
  3. Fyll hovudet med noko anna t.d. les ei god bok, lytt på ein podcast, hobbyar osv.
  4. Fysisk aktivitet. Gå ein tur dersom du har høve til dette. Frisk luft dempar uro som du har i kroppen, styrkar deg og kan gjera det lettare for deg å få sova om kvelden.
  5. Gjer noko for nokon andre. Frivillig arbeid. Du kan vera ein trygg person for andre.
  6. Hald på døgnrytmen din. Rutinane skapar tryggleik og føreseielegheit, og førebygg konfliktar. Kroppen vår er eit «vanedyr» så mangel på struktur kan lett skapa indre uro.