Kvam herad vart i dag, 26. mai, kjend med at ein person som seinare har fått stadfesta smitte med det nye koronaviruset deltok på eit sosialt samvære i Kvam 16. mai, der fleire elevar frå Kvam vidaregåande skule også deltok.

Kvam rådhus opnar att 25. mai. Ei rekkje smitteverntiltak vil framleis gjelda.

Frå og med 18. mai 2020 vert det opna for kontrollerte og planlagde besøk til bebuarar som ikkje er smitta eller er i karantene ved Øysteseheimen, Toloheimen, Strandebarmheimen,Tolo omsorg og Mikkjelsflaten omsorg. Ta kontakt med avdelinga for å avtala besøk.

6. mai oppdaterte Folkehelseinstituttet sin koronarettleiar om besøk på sjukeheimar. Kvam herad arbeider med å leggja til rette for besøk og vil laga nye lokale retningsliner for dette. 

Dei tre biblioteka i Kvam er stengt, men me har fått nokre nye, gode retningslinjer som gjer at me likevel kan tilby lånarane eit tilbod om bøker eller anna materiale.
Bestill på epost, og hent utanfor biblioteket.
 

Frå og med 7. mai vert det opna for arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar. Føresetnader er at arrangementet har ein ansvarleg arrangør, og at ein kan halda ein meters avstand mellom menneske.

No har barnehagane starta opp igjen og skulen har starta gradvis opp med opning for 1.-4. trinn.  Tenestene for born og unge er også tilbake i «aktiv teneste».

Det er vanleg drift i svangerskapsomsorg, helsestasjon og i skulehelsetenesta for 1. til 4. klasse. I tillegg er individuelle konsultasjonar for ungdom tilgjengeleg etter avtale.

Som følgje av Covid-19 pandemien avgjorde smittevernlegen i Kvam herad 12.mars at det skulle innførast besøksforbod til sjukeheimar og omsorgsbustader. 14. mars kom Helsedirektoratet med ei klår tilråding om det same. Denne gjeld framleis. 

Aktivitetsverksemder som har vore stengd grunna korona kan opna for drift på eiga initiativ, så lenge verksemda kan ha på plass forsvarlege smitteverntiltak, og ikkje er omfatta av påbod om stenging frå nasjonale myndigheiter.