Søknad om tilskot til festivalar i Kvam

Heradsstyret i Kvam herad har løyvt kr 500 000 som ei ekstraløyving til festivalar i 2023.
Dette kjem i tillegg til faste tilskot til festivalar i budsjettet for 2023.

Haug med ulike norske myntar - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilete Pixabay / Steinar Hovland

Føremålet med ordninga er å støtta og stimulera festivalar i Kvam økonomisk, og leggja til rette for festivalutvikling i 2023.

Kven kan søkja:

Arrangørar av festivalar i Kvam kan søkja tilskot til gjennomføring av festivalar og ulike festivaltiltak i 2023. Søkjar må vera registrert i Einingsregisteret og vera heimehøyrande i Kvam. Festivalar/søkjarar må ha fleire arrangement i festivalperioden og vera tilgjengeleg for eit breidt publikum. 

Søknaden må innehalda:

  • Omtale av festivalen og kva søknaden gjeld
  • Utfyllande budsjett med kostnads- og finansieringplan og søknadssum.
  • Tiltak for inkludering, kulturelt mangfald, grøn profil, nyskaping og lokal forankring vert prioritert

Tildelingskriterier

  • Det kan søkjast om generelt festivaltilskot og/eller støtte til spesifike tiltak
  • Festivalen må føregå i Kvam i 2023 
  • Søknaden må vera forankra i styret 

 

Handsaming av søknaden:

Søknadane vert handsama og vurderte samla etter søknadsfristen er utløpt. Søkjar får skriftleg svar, og frist for klage er 3 veker frå søkjar har mottatt vedtaket.

Rapport:

Rapport som dokumenterer at tilskotsmidlane er nytta til tiltak det er søkt støtte til må sendast inn før utbetaling av tilskot.

Søknadsfrist:  15.02.2023

Det er utarbeidd eige søknadsskjema. Søknadsskjema finn du her.

Synleggjering:
Festivalar som får tilskot må synleggjera i relevant kommunikasjonsmateriell å ha mottatt tilskot frå Kvam herad.

Kontaktpersonar på avd. samfunn, næring og kultur:
Jon Nedkvitne
Tlf. 979 53 274 E-post: jone@kvam.kommune.no

Mary Ann Sørheim
Tlf. 954 07 710 E-post: mars@kvam.kommune.no