Oppstart av reguleringsplan - Utvida planområde - Skoglund i Vikøy

I medhald av plan- og bygningslova §12-8 vart det den 28.06.2019 kunngjort oppstart av detaljreguleringsplan for Skoglund i Vikøy.

Tiltakshavar ynskjer no å utvida planområdet.  Høyringsfristen vert derfor utsett til 20.12.2019.

Klikk for stort bilete

Kartet over syner kvar det utvida området er. 
 
Sjå også:

Innspel som kan ha innverknad på, eller vera av interesse for planarbeidet, skal sendast til Geoplan AS innan 20.12.2019, Sandvenvegen 17, 5600 Norheimsund, eller via e-post; post@geoplan.no. Spørsmål rettast til Geoplan AS på tlf. 56 55 62 33. Alle innspel vil verta vurdert og lagt ved planframlegget når det vert sendt inn til Kvam herad for handsaming.