Godkjend reguleringsplan for Gråsteindalen på Kvamskogen

Kunngjering av Kvam heradstyre sitt vedtak om godkjend regulering. Klagefrist er 30.03.2018

Kvam heradstyre vedtok den 13.02.2018, sak 007/18, reguleringsplan for Gråsteindalen. 

Reguleringsplanen er i privat regi, Alf Bjarne H. Steine som tiltakshavar og Geoplan AS som planleggjar.

Hovudføremålet med reguleringsplanen er å fortetta og utvida eksisterande hyttefelt, og leggja til rette for nye tilkomstvegar, gangvegar, parkeringsplassar, grøntområde og skiløyper. Det  er planlagt 27 nye hyttetomter innanfor planområdet.

Grunneigarar, festarar, tilgrensande naboar m.fl. er varsla om godkjend reguleringsplan pr brev.

Gråsteinsdalen planID 20140008 - Klikk for stort bileteGråsteinsdalen planID 20140008

Saksdokument og vedtak HST-007/18
 
Plankart

Føresegner
 
Alle registrerte dokument i reguleringssaka finn du her på arkivsaknr 16/510 og 14/1075
 

  • Heradsstyret sitt vedtak om godkjend reguleringsplan kan klagast på av den som er part eller har rettsleg klageinteresse, jf. Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 1-9.
  • Klage skal stilast til Fylkesmannen i Hordaland, men leverast skriftleg til Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund. Klagen bør vera kortfatta, presis og grunngjeven.
  • Vedtaket om godkjend regulering vart kunngjort i Hordaland Folkeblad den 09.03.2018. Frist for å koma med klage er 3 veker frå kunngjeringsdato, dvs. 30.03.2018
  • Evt krav om erstatning el. innløysing må setjast fram skriflteg for Kvam herad innan 3 år frå kunngjeringsdato av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3. 

 

Spørsmål kan rettast til sakshandsamar i saka; Trond Inge Brakestad tlf 56553081                                e-post trobra@kvam.kommune.no 

Fellessekreteriatet tlf 56553000  postmottak@kvam.kommune.no 

Kontaktinfo

Trond Inge Myhre Brakestad
Sakshandsamar
E-post
Telefon 56 55 30 81