Notaneset

Kvam herad byggjer nytt reinseanlegg på Notanes for avløpsvatn for område Øystese, Norheimsund og Kvamskogen. Anlegget skal stå klart våren 2019.

Formannskapet i Kvam herad, i møte, september 2018

Formannskapet i Kvam slutta seg samrøystes til rådmannen sitt framlegg, og ynskjer ikkje ei grensejustering der Ålvik vert ein del av nye Voss herad. 

Solhaugdammen skal tappast ned.

 

Solhaugdammen i lia over Kaldestad har tidlegare vorte nytta til drikkevatn og for kraftproduksjon. Dammen er ikkje lenger i bruk og tilfredsstiller heller ikkje krava frå NVE. Kvam herad skal derfor tappe ned vatnet.

Tore Tellevik, personvernombod

Tore Tellevik (45) er tilsett som personvernombod for Kvam, Ulvik og Eidfjord.

Regionalt kulturfond Hardanger deler ut 100.000 kroner, som er meint å stimulera til kulturutvikling i Hardanger. 

Etter at det gjekk ras ved Kluftafjelltunnelen i Vaksdal 29. august, vart det store trafikkproblem på fylkesveg 7. No lover Statens Vegvesen endringar i beredskapsplanen sin.

Testing av blålys og sirene er kjekt å få vera med på.

Brann- og redningstenesta i Kvam vil ynskja born og vaksne velkomne til «Open brannstasjon» i år òg, i Norheimsund på torgdagen, laurdag 8. september, kl 09.30 til 14.00.

Bilete av Ungdomsheimen på Kvamskogen under riving, august 2018

Denne veka starta arbeidet med å riva Ungdomsheimen på Kvamskogen.

Illustrasjonsbilete av ei gamal demning i Hitra kommune som ikkje lenger er i bruk.

Små bekkar og elver er viktige gyte- og oppvekstområde for fisk. NINA (Norsk institutt for naturforskning) ber no om hjelp frå lokalkjente for å kartleggja dammar som ikkje lenger er i bruk.

 

Bilete av gamle Steinsdalen skule

Det er gjeve løyve til ny eigar av skulen å riva den eldste bygningen. Kvam brann og redningsteneste har teke på seg dette ved kontrollert nedbrenning. Den vil gå føre seg 1. september.