skutlalia

Kvam herad skal utføre saneringsarbeid av vatn og avløp i Skutlalia, og vegen vil derfor verta stengd ved Skutlalia 13 og opp til Gullur i periodar. 

kommuneplan

25. mars skal formannsskapet på ny diskutera kommuneplanen sin arealdel, i eit ekstraordinært møte. Sakspapira er no tilgjengelege i Kvam herad sin møteportal. 

tap-791172_1280

Kor ofte fører bakteriar, virus og parasittar i drikkevatnet til magesjuke? Folkehelseinstituttet inviterer no 56 000 personar over heile landet til å delta i ei ny undersøking. Blant dei er også kvemmingar.

mat

Formannskapet går for ny brannstasjon på Mo, og for produksjonskjøken i området Norheimsund – Øystese. Sakene skal avgjerast i heradsstyret.

Brann i bygning - Steinsdalsfossen - nedbrenning røykdykkerøvelse

Rådmannen rår til at den nye brannstasjonen i Kvam bør liggja i eit nytt bygg like ved politiet sine lokale på Mo i Steinsdalen. Onsdag diskuterer formannskapet saka. 

norskekroner

Årsrekneskapen for 2018 er ikkje ferdig revidert, men førebels resultat viser eit netto driftsresultat på 49,7 mill.kr. 

 

 

 

illustrasjonsbilete klubbe

Frå måndag 11. mars og fram til tysdag 26. mars vert det møte i diverse politiske utval. I denne artikkelen finn du detaljar om møta samt lenker til dei ulke sakskarta. 

illustrasjonsbilde

Er du pårørande til nokon som har eller har hatt utfordringar knytt til rus? Onsdag 13. mars kl. 18.00 vert det igjen arrangert pårørandekveld, denne gongen i Holmsund-huset ved Nyatreet.

 

kart

Kvam herad fått utarbeidd ytterlegare utgreiingar knytt til sjøareala i kommuneplanen. No er rapporten klår. 25. mars står kommuneplanen igjen på formannskapet sitt sakskart, i eit ekstraordinært møte.

snauhaugentunnelen

Politikarane i fylkesutvalet meiner det er svært naudsynt med tiltak for betre framkome på fylkesvegen mellom Øystese og Granvin.

Fann du det du leitte etter?