KvammaVEKO er snart i gang
3. - 8. oktober
 

Illustrasjonsbilete av skispor

 

 

 

Vestland fylkeskommune har sett av kr. 500 000 i støtte til driftsutgifter for skianlegg som er eigd av kommunar og/eller idrettslag kan søkje på.

Onsdag den 28.september, vert det ope møte på Norheimsund skule om mogleg nasjonalpark i Øystesefjella.

  Foto:  Nicolas Rodriguez

Me har nokre få ledige plassar att på kulturskulen.

 Kanskje du eller nokon du kjenner kan vere interessert? Søk her

  Kvam herad har eit kommunalt kraftfond som primært kan nyttast til næringsutvikling, nyetablering og bedriftsutvikling. Søknadsfrist  er  1. oktober 2022. Det vart tildelt mykje tilskot i forrige søknadsrunde, det er difor avgrensa midlar denne gongen.

Ein liten delegasjon frå Kvam herad er no i Alta for å delta på og ha innlegg under eit seminar i nettverket «Aktiv fritid for alle».

Nokre gongar er foreldrerolla ekstra utfordrande, og du ynskjer kanskje påfyll for å kunne møte og forstå ditt barn på ein anna måte? I regi av Kvam herad vert det jamnleg arrangert foreldrekurs.

Onsdag 7. september vert det arrangert ope møte om kommunedelplanen for oppvekst, klokka 18 til 20, i heradsstyresalen i rådhuset.

Kommunar, idrettslag og andre sammanslutningar kan søkja om spelemidlar til idrettsanlegg. Spelemidlane skal bidra til at ein større del av befolkninga får høve til å driva idrett og fysisk aktivitet.