Kunngjering av oppstart utarbeiding av reguleringsplan. Frist for innspel er 14.08.20

Kunngjering av Kvam heradstyre sitt vedtak om godkjend regulering. Frist for å framsetja klage er 31.07.20

Kunngjering av Kvam heradstyre sitt vedtak om godkjend regulering. Frist for å framsetja klage er 21.07.20

Kunngjering av Kvam heradstyre sitt vedtak om godkjend regulering. Frist for å framsetja klage er 21.07.20

 Frå august 2020 tek Kvam herad sine barnehagar i bruk kommunikasjonsløysinga MyKid i samarbeidet med foreldra.

Nye retningsliner gjeld no for besøk i omsorgsbustader og institusjonar. 

I medhald av vedtak i Kvam formannskap vert planframlegget lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for innspel er 14.08.20

Onsdag vart det gjennomført prøver av badevatn ei rekkje stader i Kvam. Dei fleste prøvene syner låge nivå av e.coli. På to stader i Strandebarm er verdiane over tilrådd grenseverdi.

Opptak frå formannskapet og heradsstyret er no tilgjengelege i kommune-TV. 

Kvam herad har no nye skjema på plass for søknad om sanitærabonnement og for ferdigmelding på same område. Dette gjeld for skjema som har søknadsplikt etter sanitærreglementet, men ikkje etter plan- og bygningslova.