Namna til dei tre personane som er sakna etter at båten deira vart teken av straumen på Langvotnevatnet er no frigjevne av politiet.

Førre veke fekk seks elevar ved Framnes kristne vidaregåande skule påvist koronasmitte gjennom hurtigtestar, og idag har ytterlegare sju fått påvist smitte. Kvam herad rår til redusert sosial kontakt for å unngå vidare smittespreiing blant unge.

Politiet har stadfesta at det er funne ein båt nedanfor fossen i Tokagjelet. Dei tre som er sakna er alle frå Askøy kommune.

Årets TV-aksjon går av stabelen sundag 24. oktober, og går til PLAN sitt arbeid for å bekjempa barneekteskap. Kvam herad har ein eiga digital bøsse på spleis.no.

Torsdag kveld vart den nye tilrettelegginga av bergkunstfeltet ved Vangdal opna. Prosjektet er eit samarbeid mellom grunneigarane ved Vangdal, Kvam herad, vegvesenet, fylkeskommunen, Riksantikvaren og Universitetsmuseet i Bergen.

Kvam herad har lyst ut anbod på VA-sanering Norheim, del 3. Kommunale hovudleidningar for vatn og avlaup i området skiftast ut og oppgraderast.

  

Frå veke 43 (25. oktober) startar Vestland fylkeskommune opp arbeid ved Framnes vidaregåande skule, der det mellom anna skal etablerast nytt fortau.

... går av stabelen på Hotel Vøringsfoss i Eidfjord, 10 - 11. november 2021. Tema for årets konferanse er: "Nye spelereglar – grønt fokus – kven får grønt lys?".

Onsdag kl. 16 er det møte i heradsstyret. Møtet finn stad i heradsstyresalen på rådhuset. På sakslista er felire reguleringsplanar, tilstandsrapportar for barnehage og skule, ombygging av Bjørketeigen barnehage og ei rekkje andre saker.

 

Kvam herad har framleis ledige plassar på foreldrekurset "Ver med meg", og utsett oppstart av dette kurset med ei veke, slik at det starta opp 27. oktober, kl. 17 - 19 (om det vert nok deltakarar). Ny frist for påmelding: 21. oktober.