Forfattar Gry Strømme vitja oss fredag 7.mai i samband med Kvam og Samnanger bibliotek sitt prosjekt "Litterære perler ut til alle dei folka".  Om du gjekk glipp av eventen, kan du sjå opptaket
her 

 

 

No er det mindre enn ei veke att til søknadsfristen vår! Fristen er 15. mai og me gler oss til å ta fatt på arbeidet med å tildele plassar og legge den store kabalen med timeplanar, trivelege elevar og dyktige lærarar!

Frå fredag 7. mai av vert det gjennomført filming av dei kommunale vegane i Kvam. Om du støyter denne bilen er det altså forklaringa.

 

 

Resultata frå UngData-undersøkinga er no klåre. Her kan du lesa meir om korleis born og unge i Kvam har det.

 

Også i år vil 17. mai-feiringa verta prega av koronapandemien og av smitteverntiltak.
   

Lingalaks AS har søkt Vestland fylkeskommune om utvida anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 30717 Tveitnes i Kvam herad.

Tørvikbygd bygdemuseum

I 2018 vedtok Kvam herad kommunedelplan for kulturminne 2017 - 2027, «Med røter og føter i Kvam». Det vert no lyst ut midlar til oppfylging av planen. 

   

 Årsmeldinga for 2020 er klar til politisk handsaming. Årsrekneskapen viser eit netto driftsresultat på 11,2 mill.kr., som er vesentleg betre enn budsjettert. 

Både grunna dette viruset me alle no kjenner så godt, og for å få det tekniske rundt påmeldinga til å fungere akkurat slik det skal, vel me å utsette søknadsfristen for neste skuleår til fredag 15. mai. 

Er du pårørande til nokon som har eller har hatt utfordringar knytt til rus? Onsdag 21. april er det pårørandetreff på Gamleskulen i Norheimsund. Tidspunkt 18.00-19.30