Det vert kunngjort oppstart av reguleringsplanarbeid for Gråskov på Haukås i Strandebarm i medhald av plan- og bygningslova. Planavgrensinga framgår av kartet under. For ytterlegare informasjon, sjå varslingsbrev (PDF, 687 kB)

Formannskapet hadde eit digital møte i går. Der fekk dei informasjon om koronaarbeidet til heradet så langt, og det vart gjeve ros for jobben som så langt er gjort. Men det var andre saker som stod i høgsetet. 

Ein kan pakka inn bodskapen i finare ord, men det enkle er gjerne det beste: Det er berre bæsj, tiss og dopapir som skal i do. 

 

Det blir fjernmøte i:

Kvam formannskap tysdag 31.03.2020 kl 10.00. Sakliste finn du her.
Kvam heradsstyre onsdag 15.04.2020 kl 16.00. Sakliste finn du her.

 I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, vert det varsla oppstart av reguleringsplan for næringsområde på Skarpen, gnr 51 bnr 1 m.fl. Øystese, Kvam herad.

I samsvar med Eigedomsskattelova §15, vert eigedomsskattelista lagt ut til offentleg ettersyn i tre veker frå 28. februar. I kunngjeringsperioda kan du sjå lista i fellesekretariatet på rådhuset. Du finn ho også her.

Kvam herad har gjort vedtak om å starta arbeidet med energi- og klimaplan for 2020 til 2024. For å leggja til rette for tidleg medverknad og avklaringar av viktige omsyn i arbeidet, er det utarbeidd eit framlegg til planprogram.

 

 

Folkehelseprofilar for kommunar og bydelar landet over er no publisert av Folkehelseinstituttet. Temaet for 2020 er sosial berekraftige lokalsamfunn. Profilane vert utarbeidd på grunnlag av ei rekkje ulike statistiske data.
  

Idrettshallen i Øystese er stengt, grunna lakking av golv. Dette arbeidet vil ikkje vera fullført før onsdag 11. mars.

Helse Bergen HF har ikkje fått ny transportavtale for poststadene 5630 Strandebarm, 5632 Omastrand, eller for Ljones-, Tanga- og Kolltveitvegen i Tørvikbygd.