ARTIKLAR
Prosjekt
+ hovudside
+ barnehage
+ skule
+ kommunehelse / pleie- og omsorg
+ trafikksikringsplan
+ logg inn
Velkomen til Kvam herad sine prosjektsider
Denne portalen er oppretta for å lose deg som brukar inn på dei ulike prosjekta som heradet arbeider med. Via menystrukturen til venstre vil du finna enkeltprosjekt opplista i ulike kategoriar. Prosjekta som er viste her, er avgrensa til dei som anten er aktive eller nyleg har vore aktive.
Når du vel eit av prosjekta vil du få fram informasjonsartiklar relatert til det aktuelle prosjektet vist i midtfeltet (der denne artikkelen står). I høgre kolonne vil du finne ulike typar dokument relatert til det prosjektet du har klikka på. Type prosjekt-informasjon som vert lagt ut er avgrensa til planar/teikningar, budsjett, framdrift, statusrapportar og fotos.

Den samla oversikta over kommunen sine drifts- og investeringsprosjekt med kommentarar finst i budsjett og årsmeldingar. I kommunen sitt saksarkiv (Web-sak) er alle dokument omkring prosjekta registrert. Desse kan lesarar finna gjennom Innsyn eller ved å kontakta fellessekretariatet.

Vi vonar at desse sidene vil hjelpa deg til ein betre oversikt over prosjekt Kvam herad har gåande til ei kvar tid. Har du tips til forbetringar er du velkomen til å ta kontakt.


Prosjekt utbygging av Norheimsund Nye Barneskule P90074
Lagt ut 25. november 2011 kl. 09:08 av Tore Skeie
Dette prosjektet har vore arbeidd med sidan 2006, og fleire skisseprosjekt har vore utarbeidde seinare. Først i 2011 vart anbod sende ut, budsjettet oppjustert og byggjearbeidet starta.
For dokumentasjon viser vi til Kvam herad sitt saksbehandlingssystem websak nr 06/782

Kalender