Lenke til artikkelinnhald - sokLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |

Ung fritid i Kvam

Utskriftsvenleg side Lagt ut 19. oktober 2017 kl. 08:01 av Mary Ann Sørheim
Ung fritid i Kvam er eit aktivitetstilbod for born og unge i alderen 10 - 16 år. I denne artikkelen finn du lenker relatert til dette aktivitetstilbodet som vert administrert av Kvam herad, kulturkontoret. Aktivitetane er eit samarbeid med ulike lag/organisasjonar, Grannehjelpa og Kvam herad. Ta kontakt på ungfritid@kvam.kommune.no om du ønskjer meir informasjon. Alle aktivitetane er gratis!

Gratis Opplevingskort!


Opplevingskortet gjev alle i 5.-10. klasse 1 gratis inngang på 3 aktivitetar i Kvam i 2017. Kortet vert delt ut som ranselpost saman med følgjebrev.

1 kakaokonsert i Kabuso.


Kabuso ligg i Øystese. På kakaokonsertar opptrer barn og unge frå Kvam kulturskule. Du finn informasjon på www.kabuso.no når det er bestemt.

1 kinoframsyning på Kvam kino.


Kvam kino ligg i Norheimsund, og du kan sjå programmet på kinoguiden her: www.kvam.no/kino

1 besøk i bassenget i Strandebarm.


Bassenget ligg på Strandebarm skule og har ope tysdagar kl. 19-20 og søndagar kl. 13-15. Strandebarm idrettslag er arrangør og har badevakter. Om du er under 11 år eller ikkje kan symja må du gå med ein vaksen.


Lykke til med opplevingane, og hugs å visa kortet i billettluka. Kortet er eit verdikort, og vert ikkje erstatta om du mistar det, - så ta godt vare på kortet.

Kanskje du kan gå saman med ein klassekamerat eller ven?
Informasjon om opplevingsskortetTil foreldre/føresette:


Kvam herad har søkt og fått tilskotsmidlar frå Buf-dir, og målet er at born og unge i 5.-10.klasse i kommunen skal få prøva ulike kulturopplevingar.
Har de spørsmål, ta kontakt med Kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim mars@kvam.kommune.no , 954 07 710 eller Lillian Kvamsøy ungfritid@kvam.kommune.no.


Epost: mars@kvam.kommune.no

Kontakt
0
Aktuelt
0
Teneste
14
Filarkiv
0
Kalender
0
Lag
0
Lenker
0
Arkiv
7

TENESTER OG SERVICEERKLÆRINGAR


Avlastning for funksjonshemma barn og unge


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
<h2>1. Tenestedefinisjon for serviceerklæringa: </h2> Teneste nr 24200 Avlastningsheim og teneste 25302 Avlastning i institusjon ( Avlastningsbustad) Avlas...

Barnevern - tiltak i familien


28.02.2017 - Oppvekst - Serviceerklæring - Torill Svendsen
Organisering av barneverntenesta: Barneverntenesta i Kvam er organisert i eining for oppvekst, og er ei av tenestene i Kvam familie- og læringssenter (KFL). ...

Frådeling av eigedomar, kartforretning


06.06.2017 - Teknisk - Serviceerklæring - Bjørn Vik
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 30030 nr 32510) Frådeling frå private og kommunale eigedomar 2. Kven får tenesta Heimelshavar til (eigar av) eigedo...

Produksjonstilskot


04.07.2017 - Samfunn og utvikling - Serviceerklæring - Jan Tjosås
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 32910) Handsaming og vidaresending av søknader om produksjonstilskot, avløysartilskot og liknande ordningar under jordbruksa...

Psykiatrisk heimesjukepleie


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.:25404 ) <li> Psykiatrisk heimesjukepleie er ei teneste som skal gje støtte til personar som har psykiske vanskar og som tr...

Psykisk utviklingshemma - fritidstilbod


08.08.2017 - Kultur - Serviceerklæring - Mary Ann Sørheim
1. Tenestedefinisjon (23430) Kultur- og fritidstilbod til personar med psykisk utviklingshemma. Tenesta er primært eit tilbod ettermiddag, kveld og i nokon ...

Serviceerklæring frådeling og seksjonering


22.05.2017 - Alle - Serviceerklæring - Bjørn Vik
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 30200) Frådeling frå private og kommunale eigedomar 2. Kven får tenesta Heimelshavar til (eigar av) eigedom i Kvam som yns...

SFO - retningsliner for skulefritidsordninga i Kvam


04.07.2017 - Oppvekst - SFO - Beate Gauden
<h2>1) INNHALD I SFO:</h2> Dei kommunale skulefritidsordningane vert drivne i samsvar med lov og forskrifter om skulefritidsordninga og kommunale og lokale ret...

Skulefritidsordning


09.01.2015 - Oppvekst - Serviceerklæring - Beate Gauden
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 21500 og 21501) Skulefritidsordninga (SFO) skal gje born eit trygt og utviklande fritidstilbod i tilknyting til skule, barne...

Slamtøming


02.03.2016 - Teknisk - Serviceerklæring - Lars Ese Ur
1. Tenestedefinisjon (Teneste nr. 35400) Kommunal slamtømming 2. Kven får tenesta Kommunal slamtømming er ei fellesordning der alle med septiktank/s...

Støttekontakt


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 23420) Støttekontakt er ei teneste som skal gi hjelp til meiningsfull fritid, sosialt samvær og vennskapleg rådgjeving og h...

Støttekontakt


27.02.2017 - Samfunn og utvikling - Støttekontakt - Gunvor Rabbe
<h2>KVA ER EIN STØTTEKONTAKT?</h2> Ein støttekontakt er ein person som over tid og gjennom samvær skal gje hjelp til meiningsfull fritid,sosialt samvær, venska...

Transportordning for funksjonshemma


11.07.2017 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Pernhild Flotve Brunborg
1. Tenestedefinisjon (tenestenr. 23420) <li> Transportordninga gir funksjonshemma høve til å nytta drosje til redusert pris, hovudsakleg til fritidsreiser, men...

Ung fritid i Kvam


19.10.2017 - Oppvekst - ungfritid - Mary Ann Sørheim
<h2>Gratis Opplevingskort!</h2> Opplevingskortet gjev alle i 5.-10. klasse 1 gratis inngang på 3 aktivitetar i Kvam i 2017. Kortet vert delt ut som ranselpost...

Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no