Lenke til artikkelinnhald - KontaktLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / kontakt / pleie og omsorg /

Helse og omsorg

Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. juli 2014 kl. 10:41 av Åslaug Bøhn Botnen
Helse og omsorgssjef Åslaug Bøhn Botnen er leiar for eining helse- og omsorg i Kvam herad. Helse- og omsorgssjefen har kontor i rådhuset og er å treffa på
tlf. 56553093 eller mobiltlf. 90598579
epost: aabb@kvam.kommune.no


Helse og omsorgstenesta i Kvam er organisert i 5 avdelingar; helse, lokalmedisinsk senter, NAV, pleie og omsorg og avdeling Stab og forvaltning.
Denne organiseringa vart vedteken i januar 2013. Det vert arbeidd med tilpassingar til den nye organiseringa i dei 5 avdelingane.

OPPGÅVER FOR HELSE- OG OMSORGSTENESTA:


-Å gje omsorg, behandling og pleie til den som ikkje maktar eigenomsorg, personleg omsorg og praktiske gjeremål i kvardagen, enten i eigen heim eller i institusjon.
-Å stimulera den enkelte til å halda seg aktiv og førebyggja helsesvikt.
- å betra levekåra for vanskelegstilte, bidra til økonomisk og sosial tryggleik slik at den enkelte kan leve og bu sjølvstendig og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og deltaking i samfunnet
- bidra til at utsette barn og unge og deira familie får eit heilskapleg og samordna tenestetilbod
- bidra til likeverd og likestilling
- bidra til at innvandrarar får høve til deltaking i arbeids- og samfunnsliv

Avdeling stab og forvaltning:
Bente Mo er leiar for avdeling Stab og forvaltning. Ho har kontor på Toloheimen og er å treffa på telefon 56 55 86 00/ 77 12 / 99 54 88 56.
Avdelinga har ansvar for sakshandsaminga i helse og omsorgstenesta. Avdelinga gjer vedtak i tråd med lov, forskrift og interne prosedyrar.
Vedtak om plass i trygde/ omsorgsbustad og langtidsplass i institusjon vert fatta i felles inntaksmøte der leiar for avdeling Stab og forvaltning, pleie og omsorgsleiar, leiar for Kvam Rehabiliterings- og Behandlingsavdeling og sjukeheimslege deltek.
Støttekontaktordninga, IT ansvarleg i helse og omsorg , innkjøpskoordinator og merkantilt personell er organisert i avdeling Stab og forvaltning.


Avdeling Helse ( 4 fagavdelingar)


Helse og omsorgssjef er leiar for avdeling helse. Fylgjande avdelingar eg organisatorisk plassert i helseavdelinga: 1. legetenesta, inkl. legevakt,2. avdeling rus og psykisk helse, 3. fysioterapi og ergoterapi. Helsesøstertenesta er organisert i eining for oppvekst.

1. Legetenesta:
Kommuneoverlege Arne O Aksnes er leiar for legetenesta. Han har kontor på rådhuset og er å treffa på telefon 56 55 30 88/ 90 59 10 24. Kommuneoverlegen har det overordna faglege ansvaret for legetenesta og Kvam legevakt. Legevakta er lokalisert i nybygget ved Toloheimen og Kari Svellingen Nygård er dagleg leiar for legevakta.

2. Avdeling Rus og Psykiatri:
Avdeling har base i Norheimsund i " Gamlebanken". Avdelinga har heile kommunen som arbeidsfelt. Leiar for avdelinga er Anne Merete Flekstad Vik tlf. 56 55 30 92, mobil 97 60 31 30. Avdelinga gir hjelp til heimebuande i heile kommunen.
Aktivitetstilbod ved Holmsund er organisert i avdelinga.

3. Avdeling fysio- og ergoterapi.
Leiar for avdelinga er sjefsfysioterapeut Torild Kveberg. Ho har kontor i Helsebanken i Øystese og er å treffa på tlf. 56 55 38 50/ 90 17 61 66.
Avdelinga organiserer fysio- og ergoterapitilbodet i heile kommunen. Barnefysioterapi er lokalisert i Helsebanken i Øystese og fysioterapi til eldre har base på Toloheimen.
Kommuneergoterapeut Hege Dale er organisert i avdelinga og ho har kontor på Toloheimen 56 55 86 00

Helsesøstertenesta er frå 01.08.2013 organisert i eining for oppvekst.
Leiar for avdelinga er Torill Høyland. Ho har kontor i Helsebanken i Øystese og er å treffa på tlf. 56 55 38 50/ 91 71 12 45.
Helsesøstertenesta organiserer helsestasjonstilbod og skulehelsetenestetilbod i heile kommunen.

Avdeling Kvam lokal medisinske senter:


Kvam lokal medisinske senter ( LMS) er lokalisert på Toloheimen og er ei organisatorisk "overbygning" for sengepost, legevakt, hjelpemiddellager, spesialistpoliklinikk og ambulansestasjon. Senteret vart offisielt opna i november 2012.
Kvam rehabilitering- og behandlingsavdeling er sengeposten i senteret. Den vart etablert på Toloheimen hausten 2009. Avdelinga gir tilbod til personar frå heile kommunen. Ingegjerd Pedersen Lid er leiar for avdelinga. Ho er å treffa på tlf. 56 55 86 06/ 56 55 86 20 / 97 42 32 86


Hjelpemiddellageret er organisert i LMS- senteret og er lokalisert i nybygget ved Toloheimen. Lageret har ansvar for å skaffa og låna ut hjelpemidlar. Ekspedisjonstid på hjelpemiddellageret er 0900-1300 på telefon 56 55 69 11.

Kreftkoordinator Margrete Berge har kontor på Toloheimen og er organisatorisk knytt til LMS- senteret.
Kreftkoordinator er å treffa på telefon 56 55 86 00 / 86 09 / 906 79 853.

Avdeling NAV:


Terje Langeland er leiar for NAV- kontoret i Kvam.
NAV- kontoret er organisert i 2 avdelingar, avdeling mottak og avdeling oppfølging. Stein Erik Hansen er leiar for avdeling mottak og Terje Langeland er leiar for avdeling oppfølging.
Dei kommunale oppgåvene i NAV er i stor grad organisert i avdeling oppfølging: sosialtenesta i Nav og flyktningetenesta.

<

Avdeling pleie og omsorg:


Pleie og omsorgsleiar Elfrid R. Oma er leiar for avdeling pleie og omsorg. Pleie og omsorgsleiar har kontor på Toloheimen og er å treffa på telefon 56 55 86 02 eller 90 68 10 38. Pleie og omsorgstilbodet er organisert i arbeidsgrupper i Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm.
Kvar gruppe er leia av ein gruppeleiar.
Pleie og omsorgsleiar disponerer eit samla personale som gir hjelpetiltak til heimebuande og personar som bur i institusjon.

Det er dagsenter for eldre i Ålvik omsorgsbustader,på Strandebarmheimen og på Øysteseheimen. Dagsenteret på Øysteseheimen er felles for sone Norheisund og sone Øystese. Dagsenter for personar med psykisk utviklingshemming er samlokalisert med dagsenter for eldre på Øysteseheimen.
Hanne Mari Solheim Aarsand er leiar for dagsenteret på Øysteseheimen. Ho er å treffa på telefon 56 55 85 03.

Birgit Grøtt er gruppeleiar for heimetenesta i Ålvik. Ho er å treffa på tlf. 56 55 34 50/ 51 eller mobil 48 29 05 64. Kontoret ligg i Ålvik omsorgsbustad. 20 nye omsorgsbustader vart tekne i bruk på nyåret 2003. Sona har 9 trygdebustadane for utleige, 3 av desse skal renoverast i 2014.
Personalet i gruppe Ålvik har ansvar for heimesjukepleietenester og andre himetenester i Ytre og Indre Ålvik.Vakttelefon i Ålvik : 91 39 25 79

Tenestetilbodet i Øystese er organisert i 6 grupper. Gruppe 1 organiserer heimehjelp og heimesjukepleietilbodet i Øystese på strekninga Steinstø- Nes. Gruppeleiar Kjersti Hanssen er leiar i gruppe 1. Gruppa har base/ kontor på Mikkjelsflaten og gruppeleiar er å treffa på telefon 56 55 69 50. Gruppeleiar Margaret Mæland er leiar for gruppe 2. Gruppa har base/ kontor på Øysteseheimene 2 etage. Gruppa har ansvar for 2 sengepostar på Øysteseheimen ( 1.og 2. høgda). Gruppeleiar er å treffa på telefon 56558520.
Margunn Lofthus er leiar for gruppe 3. Denne gruppa har ansvar for ein sengepost på Øysteseheimen ( gruppe 3 demensavdeling). I tillegg organiserer gruppa natt- tenestetilbodet i Øystese og Ålvik. Gruppeleiar er å treffa på telefon 56 55 85 30.
I Øystese er det i alt 75 omsorgs- og trygdehusvære for utleige. Det er 31 omsorgsbustader med fellesareal på Mikkjelsflaten.
I Øystese er det også fleire husvære med fellesareal som er utleigde til personar med utviklingshemming.
Gruppeleiarar for dei som arbeider i desse gruppene er An-Magritt Byrkjeland, Else Henriksen og Kjersti Soldal.

Tenestetilbodet i Norheimsund er organisert i 5 grupper. Toloheimen har 32 senger, 16 av dei er Kvam Rehabilitering og Behandlingsavdeling. Personalet som tilhøyrer arbeidsgruppene 1 og 2 har ansvar for heimesjukepleie og andre heimetenester på strekninga Nes - Ljones. Gruppe 3 aust ( Firkløveren) og gruppe 3 vest er langtidsavdelingar for personar med demens. Gruppeleiarar i Norheimsund er Anne Karin Mæland, gruppe 1, telefon 56 55 64 30,Anne Lise Neteland, gruppe 2, 56 55 64 20, Marit Jørdre Tolo, gruppe 3 Firkløveren telefon 56 55 86 32 og Liv Skutlaberg, gruppe 3 vest telefon 56 55 86 31. I sona er det i alt 74 omsorgs- og trygdebustader for utleige. 32 av dei er nye omsorgsbustader med fellesareal i Tolo omsorg. 4 husvære har fellesreal og er spesielt utleigde til personar med psykisk utviklingshemma. Gruppeleiar for dei som arbeider hjå desse er Liv Nygard.

Tenestetilbodet i Strandebarm har base på Strandebarmheimen. Det er 2 ruppeleiarar i Strandebarm: Elisabeth Svåsand og Liv Berit Bru Eide. Dei er å treffa på telefon 56 55 31 10/ 91 81 74 08. Strandebarmheimen har 13 langtids- senger. Det er i tillegg 13 omsorgs- og trygdehusvære for utleige i Strandebarm. Personalet i Strandebarm har ansvar for heimesjukepleie og andre heimetenester på strekninga Ljones - Gravdal.

NATT-TENESTA


Natt-tenesta i Kvam er organisert i 3 distrikt; Strandebarm, Norheimsund og Øystese/Ålvik.
Personellet har ansvar for pleie og tilsynsoppgåver i institusjon, trygde/ omsorgsbustad og i eigne heimar. Natt- tenesta i Strandebarm har base på Strandebarmheimen og yter tenester i institusjon og heimetenesta i Strandebarm.
Natt- tenesta i Norheimsund har base på Toloheimen, i Tolo omsorg og i gruppe 4 og yter tenester i heimetenesta og institusjon i Norheimsund.
Natt- tenesta i Øystese har base på Øysteseheimen, Mikkjelsflaten, og i gruppe 7 og yter tenester i institusjon og heimetenesta i Øystese og Ålvik.Epost: aaslaug.boehn.botnen@kvam.kommune.no

KONTAKTINFORMASJON
Aksnes, Arne, Kommuneoverlege - 56553088 / 90591024
Alarmtelefonen for barn og ungdom, Gratis nødtelefon - ope 15-08 + helg - 116 111 /
Almenning, Bjarte, Koordinerande sjukepleiar v/legevakt - / 95291961
Andersen, Ronny, Byggesakshandsamar - 56553026 /
Bang, Turid, Leiar v/Øystese barnehage - 56555775 / 957 68 946
Befring, Liv Berit Kvernes, Sakshandsamar - 56553091 / 99524612
Bell, Arngunn Timenes, Kulturskulelærar - Fleire fargar / Bornas verdsdag - 56553152 / 97515156
Berge, Margrete, Kreftkoordinator - / 90679853
Berstad, Hans Christian, Leiar IT - 56553046 / 97063525
Botnen, Olav, Serviceteknikar / vaktmester - / 48021492
Botnen, Åslaug Bøhn, Helse- og omsorgssjef - 56553093 / 90598579
Brakestad, Oddvar, Dagleg leiar Kvam bompengeselskap - 53 66 59 00 / 91167511
Brakestad, Trond Inge, Planleggjar - 56553081 /
Bru, Grete Karin, sakshandsamar
Grete Karin Bru - 56556807 / 91323032
Brunborg ,Pernhild Flotve, Konsulent - 56553017 /
Bråten, Ann-Kristin Strømme, Styrar Bjørketeigen og Fykse barnehage - 56553470 / 95740909
Buene, Trude Birknes, Juridisk rådgjevar - 56556815 /
Byrkjeland, Siri, Miljøarbeidar/vernepleiar - 53044868 / 90723881
Dagstad, Bjørnar, Rådgjever i eining for alkohol og servering - 56553089 /
Dagstad, Laila Torvik, Rådgjevar PPT / støtteteam barnehagar - 56553057 / 92436788
Dalatun, Magnar, Oppmåling - 56553196 / 99244450
Dale, Hege, Ergoterapeut - 56558621 / 41631339
Danielsen, Benjamin, Geodata - 56558557 /
Dolvik, Tore, Kommunegeolog - 56553076 / 48058500
Drage, Nils J., Heradsgartnar - 56553402 / 91676322
Draugsvoll, Thea Helena, Sakshandsamar landbruk - 56558699 /
Dyrøy, Eivind, Prosjektkonsulent - 56553025 /
Eid, Erling, Driftsleiar VA - 56553400 / 90699317
Eide, Liv Berit Bru, Gruppeleiar i sone Strandebarm - 56553110 / 91817408
Eikrem, Solveig, Controller - 56553183 /
Flatebø, Asbjørn, Byggjesakshandsamar - 56558576 / 91705307
Flotve, Endre, Vedlikehaldsarbeidar sone Øystese - / 95831757
Flotve, Tone, Rådgjevar PPT - 56553039 / 97192440
Fonneland, Magni, Konsulent - 56553189 /
Fosse, Åse Sandnes, PPT - Logoped - 56553052 / 95841592
Frode Espeland, Leiar av rehabiliteringsteamet - 56 55 86 20 / 977 30 618
Froestad, Johnny, Driftsleiar - tekniske anlegg - 56553031 / 45674122
Froestad, Kari Hauso, Systemforvalter GAT / Innkjøpskonsulent - 56558550 / 90158905
Fykse, Marta Telstø, Sekretær forvaltningskontoret - 56558600 /
Gjelland, Åsta, Sakshandsamar - 56553178 /
Gjøn, Kjell Arne, Rektor Vaksenopplæringa - 56556890 / 91815847
Gluppe, Marianne, Psykiatrisk sjukepleiar - 56553164 / 48128821
Grøtt, Birgit, Gruppeleiarr i Ålvik - 56553451 / 48290564
Guntvedt, Mari L., Ruskonsulent avd Rus og Psykisk helse - / 99379890
Hanssen, Kjersti, Gruppeleiar Sone Øystese - 56556970 / 48208990
Hauger, Ester Aalvik, Rektor v/Ålvik skule - 56556831 /
Haugland, Tone, Barnevernskonsulent - 56553074 / 90176168
Haukaas, Lars Knut, FDV-leiar Øystese - / 91571060
Helle, Rolf, Feiar - / 41338085
Helvik, Kjell, Seniorrådgjevar - 56553041 / 97730622
Henriksen, Elisabeth Skar, Kjøkkentkoordinator - 8600 / 99108959
Henriksen, Else, Gruppeleiar sone Øystese - 56556180 / 90184551
Heradstveit, Nils, Leiar sals- og skjenkekontroll - 56553089 /
Hesthamar, Anita, Stabs- og økonomisjef - 56553035 / 91617909
Holmsund, Holmsund - aktivitetstilbod - / 46910081
Hushagen, Helene, Lønn- og personalkonsulent - 56558640 /
Høyland, Torill, Leiande helsesøster
Reisevaksinasjon - ring mobil for avtale - 56553859 / 91711245
Iversen, Grete Ragnhild, - / 41630150
Jervell, Mari, Sosialkurator - 53044865 /
Johansen, Bjørn, Leiar brann og redning - 56553155 / 97771110
Jørgensen, Hanne, Styrar Ålvik barnehage - 56556800 /
Kaldestad, Kari, Lønn- og personalkonsulent - 56553032 /
Karlsøen, Helge, Rekneskapskontrollør - 56553036 /
Karlsøen, Ingelin Stokke, Barnevernskonsulent - 56553069 /
Kjosås, Bård Hogne, Gruppeleiar Sone Øystese - 56558500 / 97484612
Kjosås, Hallgeir, Familierettleiar - 56553082 / 91605119
Kjosås, Reidun Braut, folkehelsekoordinator - 56556868 /
Kloløck, Kjersti, Sakshandsamar - 56553498 / 97097927
Klyve, Sara Marie, Sakshandsamar forvaltningskontoret - 56558649 /
Kløve, Marie, Miljøarbeider / helsesøster - 53044840 / 95139559
Korshavn, Tonje Næss, Psykolog - 56553057 / 97790954
Kvale, Svein Egil, IKT-konsulent - / 95052512
Kvamsøy, Lillian, Kulturmedarbeidar - Hovudverneombod - 56553417 / 8691 / 48895252
Kveberg, Torild, Sjefsfysioterapeut - 56553862 / 90176166
Kaale, Leiv Ingmar, Rådgjevar - 56553188 /
Langeland, Morten, Bedriftslege - 56550490 /
Laupsa, Magne, Sakshandsamar - 56553195 / 91562217
Laupsa, Sigrid, Leiar informasjon - 56553013 / 917 80 593
Lid, Beate Gauden, PPT-leiar - 56553058 / 90591182
Lid, Ingegjerd Pedersen, Leiar lokalmedisinsk senter - 56558606 / 97423286
Lillefosse, Inge, FDV-leiar Strandebarm - / 91676377
Lillevik, Siriann, Utekontakt - 56553000 / 977 28 718
Linga, Marit, Styrar Strandebarm og Oma barnehage - 56556860 / 8590 / 48268523
Ljones, Jostein, Ordførar 2015 -2019 - 56553011 / 90515901
Loe, Rolf Erling, Viltkonsulent - 56556412 / 97615835
Lunestad, Gaute Vestrheim, Student + servicemedarbeider - 56553000 /
Lysen, May Stenberg, Kontorfullmektig PPT - 56553050 / 95111596
Markhus, Knut, Leiar for kultur - 56553167 / 93225243
Matthiessen, Karen, PPT - Logoped - 56553053 / 99105470
Milje, Heidi, Rådgjevar - 56553079 / 90852667
Mo, Bente, Stabsleiar helse og omsorg - 56557712 / 99548856
Mo-Bjørkelund, Anna, PPT - Kommunepsykolog - 56553054 / 95200535
Moen, Oddmund, IKT - konsulent - / 90556702
Mæland, Anne Karin, Gruppeleiar sone Norheimsund - 56558610 / 41426627
Mæland, Gunnvor U., Leiar fellessekretariat - 56553015 / 91774806
Mæland, Jorunn Drægni, Politisk sekretær - 56553119 /
Mæland, Margaret Tombre , Gruppeleiar Sone Øystese - 56558500 / 97478554
Mæland, Oddvar, Fagarbeidar - / 48250304
Mæland, Per Ove, Vedlikehaldsarbeidar - 56553000 / 95040829
Måge, Grethe Lill Bråten, Styrar Tørvikbygd barnehage - 56556803 /
Nedkvitne, Jon, Samfunns- og utviklingssjef - 56553021 / 97953274
Nes, Anne Karin Laupsa, PPT - Spesialpedagog - 56558577 / 97112092
Neteland, Anne Lise, IT- konsulent ved Helse og omsorg - 56553096 / 41563102
Neteland, Haktor, Arbeidsrettleiar v/brannstasjonen - / 95891073
Neteland, Jostein, FDV-leiar Norheimsund - 56556909 / 97717037
Neteland, Kristi, Leiar økonomi og personal - 56553191 /
Njuolla, Arnfinn, Skogkulturarbeidar - / 95058204
Nygard, Liv, Gruppeleiar Sone Norheimsund - 56552599 /
Nygård, Kari Svellingen, Leiar Kvam legevakt
Medlem i Kvam heradsstyre for perioden 2011-2015 - 56558681 /
Olsen, Linda Neteland, Rådgjevar - 56553030 /
Olsen, Magreth Børve, Konsulent - 56553158 /
Olsen, Reidar, Driftsoperatør - FDV anlegg - 56553400 / 91782877
Oma, Elfrid, Leiar pleie og omsorg - 56558602 / 90681038
Pedersen, Tove, Sosialkurator - 53044855 / 99106970
Rabbe, Gunnvor, Støttekontaktkoordinator - 56553118 / 46878369
Rasch-Halvorsen, Egil, Styrar v/Norheimsund barnehage - 56556846 / 98630242
Rykken, Olaug, Servicemedarbeidar - 56558584 /
Rykkje, Ragnhild, HTV - fagforbundet - 56553415 / 97515237
Rykkje, Sigrun Fosså, Styrar Tolomarka barnehage - 56558590 / 91188034
Rykkje, Stein, Leiar FDV Bygg - 56553055 / 41440285
Sagen, Kari, HR-sjef - 56553097 / 90954046
Sandven, Britt Vik, Sosialkurator - 53044882 / 99396761
Sandven, Frode, Rektor v/Kvam u.skule - 56556921 / 47816900
Sandven, Kirsti, Sosialkurator - 53044869 / 99375182
Sandven, Olav E., Saksbehandlar - 56553179 / 90228549
Sekse, Svein, Rektor v/Norheimsund skule - 56557701 / 99600880
Seldal, Rolf Kristoffer, Rektor v/Kvam kulturskule - 56553064 / 92483273
Sivertsen, Jan Aril, Innkjøpsansvarleg / controller - 56553085 /
Sjursen, Grethe Steine, Lønn- og personalkonsulent - 56553028 /
Skeie, Britt Tone, Sosialkurator - 53044879 / 47689215
Skeie, Eldbjørg Lofthus, Den kulturelle skulesekken - 56553176 /
Skeie, Maria, Økonomikonsulent - 56553037 /
Skeie, Tore, Prosjektleiar Teknisk - 56553065 / 90077001
Skeie, Vigdis Risnes, Psyk. sjukepleiar - 56553094 / 95870450
Skjenkekontrollen i Kvam, - 56553089 /
Skutlaberg, Liv, Gruppeleiar Sone Norheimsund - 56558631 / 99349586
Skår, Leif, Driftsleiar veg og anlegg - Hamnesjef - 56553400 / 91105616
Skår, Tone Ødegård, Økonomikonsulent - 56553044 /
Skåre, Marita, Økonomikonsulent - 56553098 /
Soldal, Torunn Klyve, Spesialpedagogisk hjelp - barnehagar - 56553068 / 95748940
Steine, Arild McClellan, Rådmann - 56553154 / 98880485
Steine, Astrid-Anett, Oppvekstsjef - 56553150 / 99428606
Steine, Jorunn Marta, Reinhaldsleiar sone Strandebarm - / 95721205
Stordal, Tommy Rene, Rektor Strandebarm skule - 56556871 /
Stranden, Nils Eivind, Leiar kommunalteknikk - 56553187 / 95942881
Straumstein, Ingunn, Økonomikonsulent - 56553175 /
Strømme, Arthur, Varabrannsjef - 56553193 / 95721206
Sætrenes, Åslaug Bjelland, Sakshandsamar på forvaltarkontoret - 56556807 / 90406621
Sørheim, Mary Ann, Kulturkonsulent - 56556906 / 95407710
Sørheim, Nils Einar, Vedlikhaldsarbeidar sone Øystese - 56551621 / 46682849
Sørhus, Helga, Sosialleiar - 53044873 / 99103656
Tangen, Espen, IKT-lærling - 56553045 /
Tangen, Frank, IT- og informasjonsmedarbeider - 56553023 / 41573625
Tangerås, Bjørg, Økonomikonsulent - 56553038 /
Teknisk vakttelefon, Teknisk, Sandven - 56553400 /
Tellevik, Tore, IKT-konsulent - 56553063 / 94 81 83 81
Theisen, Pia, Psykolog - 56553157 / 99204001
Tjosås, Jan, Leiar næring - 56553027 / 92018912
Toft, Aase Hovland, Servicemedarbeidar - 56558584 /
Tolo, Marit Jørdre, Gruppeleiar (gruppe 4) - Firkløveren - 56558634 / 48218905
Tonning, Elin, Sosialkurator - 53044867 /
Tordal, Tor, Driftsoperatør FDV anlegg - / 91620664
Tufteland, Shwan, Miljøterapeut - 53044840 / 95728812
Tveiten, Bente Oma, PPT - rådgjevar / logoped - 56553059 / 908 32 046
Tyssen, Kjell Inge Tufte, IKT- konsulent - / 95066789
Ulltang, Gunvor Frantzen, PPT - Spesialpedagog - 56553056 / 91524602
Ur, Lars Ese, Teknisk sjef - 56553153 / 97955054
Valland, Anne Nyquist, Familieterapeut - 56553078 / 97636151
Valland, Unni, Reinhaldsleiar sone Norheimsund - / 95721102
Vestrheim, Anne, Lønn- og personalkonsulent - 56553034 /
Vestrheim, Ragna Helene, Leiar bibliotek - 56551799 / 92081202
Vik, Anne Merete Flekstad, Leiar avdeling rus og psykiatri - 56 55 30 92 / 97 60 31 30
Vik, Bjørn, Leiar byggesak og geodata - 56553186 / 97525515
Vik, Kari Weltzien, Administrativ rådgjevar - 56553022 / 99543057
Vik, Merethe Fosse, - 56558584 /
Vik, Rune, byggesakshandsamar - 56553163 /
Vik, Steinar, Skatteoppkrevjar - 56553043 /
Wilhelmsen, Anne Grethe, Konst. reinhaldsleiar Strandebarm - / 90231572
Ystebø, Jarle, VA-ingeniør - 56553194 / 40472562
Øktner, Ann Katrin, Fysioterapeut/ Rådgjevar Frisiklivsentral - 56558557 / 91246792
Øyen, Jorunn, Utviklar - 56553453 /
Aamelfot, Nita, Leiar for barnehage og skule - 56553161 / 99243720
Årsand, Hanne Mari Solheim, Leiar dagsenter sone Øyst. og Norh. - 56558500 / 97610603
Aarsand, Odd, Inspektør v/ Kvam ungdomsskule - 56556922 /
Aase, Per, Driftsoperatør FDV anlegg - / 95038220


Legevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook


DIGITAL POSTKASSE Digital postkasse

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no