Lenke til artikkelinnhald - Tenester - bustad og eigedomLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / tenester / bustad_og_eigedom /

Tomter og husvære i Kvam

Utskriftsvenleg side Lagt ut 26. februar 2016 kl. 08:03 av Frank Tangen
Skal du kjøpe hus eller hytte, leige industri- eller kontorlokaler? Her finn du lenker til sider som inneheld husvære som er til sals eller til leige i vårt distrikt.
Illustrasjonsfoto
Tenester og serviceerklæringar


Bestille naboliste


22.05.2017 - Alle - - Bjørn Vik
KVAM HERAD BESTILLING AV NABOLISTE 1.Rekvirenten a. Namn/føretak:................................... b. Fødselsnr (11 siff )/org.nr.: .................. ...

Bustad til vanskelegstilte


11.02.2015 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Terje Langeland
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 28110) Hjelp til å skaffa mellombels eller varig bustad til personar som på eiga hand ikkje kan ivareta sine interesser på ...

Bustøtte


30.09.2014 - Helse og velferd - bostøtte, bustønad - Åslaug Bøhn Botnen
<h2>Vilkår for bustøtte</h2> Alle over 18 år kan søkje bustøtte bortsett frå studentar og personar i førstegongsteneste. Du kan likevel søkje dersom du <ul><...

Byggesøknad


06.06.2017 - Teknisk - Serviceerklæring - Bjørn Vik
1. Tenestedefinisjon Handsaming av byggesøknader, til syn og ulovlegoppfølging etter bestemmelsane gitt i og i medhald av plan- og bygningslova herunder godkj...

Eigedom-, kart og planinformasjon


16.06.2017 - Teknisk - Kart og infoland - Bjørn Vik
<a href="https://infoland.ambita.com/" target="_blank"><img src="http://www.kvam.no/images/ingress/08012007_144554.gif" alt="Klikk for å opne Infoland" border=0...

Eigedomsforvaltning - grunn


01.03.2017 - Stab - Serviceerklæring - Trude Birknes Buene
1. Tenestedefinisjon Utarbeiding av dokument, avtalar, økonomisk oppgjer m.m. 2. Kva omfattar tenesta <li> Kjøp og sal av grunn til ulike offentlege/pri...

Frådeling av eigedomar, kartforretning


06.06.2017 - Teknisk - Serviceerklæring - Bjørn Vik
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 30030 nr 32510) Frådeling frå private og kommunale eigedomar 2. Kven får tenesta Heimelshavar til (eigar av) eigedo...

Grøntstrukturanalyse for Kvamskogen


16.12.2014 - Teknisk - Rapport - Bjørn Vik
Klikk på lenkene under her for å laste ned analyse og kart i pdf-format. Du må ha gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader for å lese dokumenta. Ver obs på at doku...

Kommunal eigedomsdrift - interne brukarar


27.04.2017 - Teknisk - Serviceerklæring - Stein Rykkje
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 130*,213*, 221*, 222*, 232*, 233*, 241*, 261*, 262*, 263*, 310*, 333*, 335*, 339*, 370*, 373*, 375*, 380*. <li> Forvaltning, ...

Plan og byggesak


22.01.2015 - Teknisk - Plan og byggesak - Frank Tangen
...

Radonmålingar i Kvam


16.11.2017 - Teknisk - Radon - Kommunegeologen
<b>Generelt</b> Radon er ein luktfri, usynleg og radioaktiv edelgass som fins i grunnen. I for høge konsentrasjonar over tid kan han vera helseskadeleg (over f...

Renovasjon - Tolmarka


05.04.2017 - Teknisk - Renovasjon - Frank Tangen
...

Serviceerklæring frådeling og seksjonering


22.05.2017 - Alle - Serviceerklæring - Bjørn Vik
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 30200) Frådeling frå private og kommunale eigedomar 2. Kven får tenesta Heimelshavar til (eigar av) eigedom i Kvam som yns...

Serviceerklæring, byggesak


22.05.2017 - Alle - - Bjørn Vik
1. Tenestedefinisjon Handsaming av byggesøknader, tilsyn og ulovlegoppfølging etter bestemmelsane gitt i og i medhald av plan- og bygningslova herunder godkje...

Serviceerklæring, geodata


22.05.2017 - Alle - - Bjørn Vik
1. Tenestedefinisjon Etablering og drift av heradet sitt kartgrunnlag og geodetisk grunnlag. Distribusjon av kart og matrikkeldata via www.infoland.no , h...

Skredfare


04.07.2017 - Teknisk - Skredfare - Tore Dolvik
Kvam, Fusa, Jondal, Ullensvang, Ulvik, Kvinnherad, Odda og Samnanger er med i eit interkommunalt skredsamarbeid om ein kommunegeolog. Samarbeidet har som mål å ...

Slamtøming


02.03.2016 - Teknisk - Serviceerklæring - Lars Ese Ur
1. Tenestedefinisjon (Teneste nr. 35400) Kommunal slamtømming 2. Kven får tenesta Kommunal slamtømming er ei fellesordning der alle med septiktank/s...

Slamtømming


18.09.2017 - Teknisk - Slamtøming - Tone Ødegaard Skår
For spørsmål vedkomande tid for tøming, utførte tømingar og bestilling av ekstratømingar kan de ta kontakt med Norva 24 Vest AS på tlf 57 78 11 70 eller send ep...

SMS-varsling for avlesing av vassmålar


13.09.2017 - Økonomi og organisasjon - - Maria Skeie
Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eigedomsgebyr som gjer at me raskt kan varsla rett person i forhold knytt til eigedomar i kommunen...

Tekniske tenester


06.07.2015 - Teknisk - Administrasjon - Lars Ese Ur
<h2>Hovudoppgåver:</h2> -Forvaltning/drift/vedlikehald av vatn, avløp, renovasjon. -Forvaltning/drift/vedlikehald av kommunale vegar -Forvaltning/drift/vedli...

Tomter og husvære i Kvam


26.02.2016 - Informasjon - Bustad - Frank Tangen
<img src="/images/byggefelt_innstranda_skule.jpg" alt="Illustrasjonsfoto" border="1"> <ul><li><a href="http://www.kvam.no/portal/biblskule2.asp?meny=kunngj...

Trygde- og omsorgsbustad


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (nr.:26200 drift og tilsyn av trygde og omsorgsbustader ) Helse og omsorgstenesta kan tilby leige av trygde- og omsorgsbustader for pe...
Legevakt 116117


SERVICERKLÆRING
- Bestille naboliste..
- Bustad til vanskeleg..
- Byggesøknad..
- Eigedom-, kart og pl..
- Frådeling av eigedom..
- Grøntstrukturanalyse..
- Kommunal eigedomsdri..
- Serviceerklæring frå..
- Serviceerklæring, by..
- Serviceerklæring, ge..
- Slamtøming..
- Trygde- og omsorgsbu..

FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no