Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Tvangsekteskap - nasjonalt bu- og stønadstilbod til ungdom utsette for tvangsekteskap

Utskriftsvenleg side Lagt ut 7. august 2017 kl. 22:07 av Astrid Anett Steine
I samband med gjennomføring av regjeringa si handlingsplan mot tvangsekteskap er det etablert eit nasjonalt bu- og stønadstilbod til ungdom over 18 år utsette for tvangsekteskap.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlege for etablering av butilbodet, medan Kompetanseteamet mot tvangsekteskap koordinerer tilbodet.

Stønadstilbod knytta til bustadane


Erfaring viser at utsette ungdomar ofte treng mykje støtte og oppfølging. Kommunane der bustadane ligg, har tilsett personell med ansvar for oppfølging av den enkelte bebuar. Det blir lagt stor vekt på å gje bebuarane psykososial hjelp, og det er høgt fokus på tryggleik. Alle bustadane er vurderte av politiet med omsyn til tryggleik, og individuelle tryggingstiltak er ein del av stønadstilbodet.

Målgruppe for butilbodet


Bu- og stønadstilbodet rettar seg mot ungdom over 18 år utsette for tvangsekteskap, truslar om tvangsgifte eller annan æresrelatert vald. Ungdom i konflikt med familien grunna seksuell legning høyrer og med i målgruppa. Den unge må ha trong for eit skjerma butilbod og vera eigna til å dra nytte av tilbodet. Bustadane er tilpassa både kvinner, menn og par. Til ei viss grad vil det og vera mogleg å gje eit tilbod til einslege med born. Det finst også særleg tilrettelagte butilbod for ungdom under 18, i regi av det statlege barnevernet/Bufetat.
  • Kor kan ein ta kontakt?
    Kompetanseteamet mot tvangsekteskap har ansvar for tildeling av bustad til unge over 18 år. Teamet skal ha oversikt over ledig kapasitet.
  • Alle førespurnadar om bustad kan rettast til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap,
    Telefon: 478 09 050, e-post: kompetanseteamet@imdi.no


Epost: asso@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no