Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Støttekontakt

Utskriftsvenleg side Lagt ut 27. februar 2017 kl. 13:19 av Gunvor Rabbe

KVA ER EIN STØTTEKONTAKT?


Ein støttekontakt er ein person som over tid og gjennom samvær skal gje hjelp til meiningsfull fritid,sosialt samvær, venskapleg rådgjeving og hjelp.

Oppdraget er på brukaren sine premiss,føresetnader og interesser.

Støttekontakt er eit supplement til andre tenester (for eksempel heimehjelp),ikkje ei erstatning.

KVEN TRENG STØTTEKONTAKT?


Det er mange,både born, unge og vaksne som treng støttekontakt. Årsak kan vera m.a. ulike funksjonshemmingar,alder,psykiske vanskar eller sosiale problem. Nokon treng hjelp i ein overgangsfase, medan andre treng støtte over fleire år.


LOVGRUNNLAGET


Helse-og omsorgstjenesteloven § 3-2.
§ 3-2 punkt 6 omfattar m.a. "Personlig assistanse,herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt."
"Det er formål å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Bistand til å delta i fritidsaktiviteter omfattes også. Støttekontakt er nevnt i lovteksten som et eksempel på å gi personlig assistanse til deltagelse i fritidsaktiviteter."

KVEN KAN VERTE STØTTEKONTAKT


Menneske som treng støttekontakt er svært ulike, derfor må og støttekontaktane vera ulike.
Ein støttekontakt skal helst ha fyllt 18 år (yngre vert vurdert ved aktuelle oppdrag der ein ser det kan fungera).
Det er viktig at du er stabil og påliteleg,har ein avklart livssituasjon og du bør helst kunne binde deg for ei tid.Det er ein fordel at ein har felles interesser saman med brukar.
Det viktigaste er å vere eit medmenneske.

KORLEIS VERTE STØTTEKONTAKT


Ein kan vende seg direkte til Kvam Herad, kultureininga.Skjema for å melde interesse ligg på www.kvam.no.

ARBEIDSAVTALE


Får du oppdrag som støttekontakt i Kvam herad vert det inngått ein skriftleg oppdragsavtale.

Som oppdragstakar for Kvam herad, må ein retta seg etter Kvam herad sitt etiske reglement.
Det er krav om politiattest.

Vanlegvis er oppdraga 8-20 timar i mnd.
Underskrivne timelister skal leverast/sendast ein gong pr mnd, innan den 20. Utbetaling den 12. månaden etter.

Støttekontaktar vert løna som ufaglært assistent.
Oppdragsavtale vert gjort i samsvar med vedtaket, vanlegvis for eit år om gongen.


RETTLEIING


Ved oppdragsavtale som støttekontakt får du tildelt ein fagperson som rettleiar.TEIEPLIKT


Som støttekontakt må du underskriva teieplikt.

UTGIFTER


Kvam herad har fylgjande retningslinjer for dekking av utgifter i samband med støttekontaktoppdrag:
1. Utgifter vert godtgjort mot kvittering inntil
kr 200,- pr mnd dersom anna ikkje er avtalt. Dette gjeld eigne utgifter støttekontakten har saman med brukar, - td kinobillett, kafebesøk, billett i symjehall osv.
2. Utgifter til bruk av eigen bil i oppdraget vert dekka etter kommunale satsar opp til 150 km pr mnd etter køyrerekning, dersom anna ikkje er avtalt. Gjeld når støttekontakt har brukar med i bilen.
3. Utgifter ut over dette,td spesielle arrangement eller turar, må godkjennast på førehand av sakshandsamar.


OPPSEIING


Oppdragsavtalen kan seiast opp av kvar av partane når ein finn at tiltaket ikkje fungerar hensiktsmessig, eller grunnlaget for tiltaket fell bort. Det er ein mnd gjensidig oppseiing.

Dersom du tenkjer at dette kanskje er noko for deg så ta kontakt!
Ta kontakt med Kvam herad :468 78 369 eller stottekontakt@kvam.kommune.no

Kvam herad, kultur
Rådhuset
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund


Epost: gura@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.fritidforalle.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no