Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Byggesøknad

Utskriftsvenleg side Lagt ut 16. mars 2009 kl. 15:02 av Bjørn Vik
Det er berre føretak som kan vera ansvarleg søkjar i byggesaker. Som hovudregel. Det er eitt unntak. Kvam herad får stundom spørsmål om byggesaker. "Ansvarleg søkjar" er eit omgrep det vert spurt om.
    Stikkorda i svaret er at den som søkjer tiltak etter plan og bygningslova påtek seg ansvaret for å vera
  • bindeledd mellom heradet og tiltakshavar (byggherre)
  • "postkasse" for all korrespondanse i saka - heilt til det føreligg ferdigattest for eit tiltak, herunder å motta og vidareformidle varsel om tilsyn til dei aktuelle aktørane i tiltaket
  • og sjå til at alle deler (fag) av tiltaket er dekka med ansvarsrettar - altså at det er eit føretak som får tildelt ansvar for alle fagområda i eit byggeprosjekt


Ansvarleg søkjar i byggesaker har kompetanse innanfor Plan- og bygningslova og eit system for korleis dei ulike tiltak skal søkjast og framsendast til handsaming i heradet. Den viktigaste jobben til føretaket som søkjer er å skaffa fram all dokumentasjon som skal følgja ein byggesøknad.

Ansvarleg søkjar er eit føretak som kjenner søknadsprosessen og kva krav styresmaktene stiller til dokumentasjon i søknaden. Heradet skal godkjenna ansvarleg søkjar, anten ved at føretaket har sentral godkjenning frå Statens bygningstekniske etat eller får lokal godkjenning i høve til kvar søknad. Det gjeld ei eiga forskrift for godkjenning av føretak (me kallar den GOF) – sjå http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0035.html

Else-Karin Øvernes hjå Statens bygningstekniske (BE) etat har skrive ein artikkel om ansvarleg søkjar si rolle i byggesaka – sjå http://www.be.no/beweb/info/benytt/20052/ansvsoker.html

Oppgåvene til ansvarleg søkjar følgjer av Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett: http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-19970122-0035.html

BE har slike forventningar til ansvarleg søkjar:

Når det er tatt beslutning om gjennomføring av et tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må tiltakshaver engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker. Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaken og har i den sammenheng en rekke oppgaver. Ansvarlig søker skal sørge for:
 utforming av søknad med underlag
 varsling og informasjon om det planlagte tiltaket til naboer og gjenboere
 å begrunne plassering i tiltaksklasse
 å forestå søknad om tillatelse og at den er fullstendig og inneholder alle nødvendige opplysninger, herunder:
 søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse ved trinnvis behandling
 søknad om igangsettingstillatelse
 motta naboprotester og innarbeide disse i søknaden
 søknader om ansvarsrett
 kontrollplan
 oppgi kontrollform (uavhengig eller dokumentert egenkontroll for hele eller deler av tiltaket)
 koordinering av hele byggesaken fra søknad til ferdigattest, dvs. å:
 være kommunens kontaktperson i byggesaken og bindeledd mellom utbygger og kommunen både under prosjektering og utførelse
 formidle henvendelser og pålegg fra kommunen
 koordinere de ansvarlig prosjekterende hvor det er flere av dem
 koordinere de ansvarlig utførende hvor det er flere av dem
 sørge for at alle deler av tiltaket er belagt med nødvendig ansvar og at fordelingen av ansvaret fremgår av søknaden
 se til at foretakene som søker om ansvarsrett har nødvendige kvalifikasjoner
 sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom de prosjekterende og utførende
 samle opp kontrollerklæringer fra alle de kontrollerende
 at tiltaket er ferdig prosjektert før det søkes om igangsettingstillatelse
 at de ansvarlige kontrollforetakene til enhver tid er kjent med kontrollplanene
 å rapportere ulovlige forhold i byggesaken til kommunen
 å være mottaker av pålegg og andre sanksjoner fra kommunen og videresende disse til det ansvarlige foretak de er rettet mot
 å kreve ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse når byggearbeidene er ferdige.

Når føretaket har godtgjort i søknaden at det kan ivareta krava i Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) og oppfyller vilkåra i Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett, kan dykkar føretak forestå søknaden.

Unntaksvis syter den enkelte for søknaden sjølv - personleg ansvarsrett, sjølvbyggjar. Det er avklart i Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker § 17 (sjølvbyggjarparagrafen) om korleis det vert ordna.


Epost: bjvi@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.byggsok.no/dokumentlager/presentasjoner/38_Soknadsinnhold-tromso.ppt#281,3,SAK§19 - innhoLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no