Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Vaksenopplæringa, grunnopplæring

Utskriftsvenleg side Lagt ut 19. april 2017 kl. 11:59 av Kjell Arne Gjøn
1. Tenestedefinisjon

Grunnskuleopplæring særskilt organisert for vaksne er eit tilbod til personar som treng opplæring på grunnskulen sitt område


2. Kven får tenesta

Vaksne personar som treng det og har rett til opplæring på grunnskulen sitt område.
Norske så vel som personar frå andre land med busetjingsløyve, arbeids -og/eller opphaldsløyve kan få grunnskuleopplæring.


3. Korleis få tenesta

Ynskjer du grunnskuleopplæring, så ta kontakt med Vaksenopplæringa for nærmare informasjon.


4. Kva omfattar tenesta

Grunnopplæring:

Grunnskuleopplæring for vaksne kan omfatta:
Opplæring innan dei fem faga som fører fram til vitnemål i grunnskulen; norsk, matematikk, engelsk og to av faga RLE, naturfag og samfunnsfag. Undervisninga følgjer læreplanverket "Kunnskapsløftet". Vaksne som gjennomfører grunnskuleopplæring vil få undervegsvurdering og dokumentasjon på gjennomført opplæring. Ein kan ta heile eller deler av fag og opplæringa treng ikkje føra fram til eksamen.

Opplæringa kan i tillegg vera innan grunnleggjande ferdigheiter som lesing, skriving, munnleg kommunikasjon, kvardagsmatematikk og digital kompetanse.5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

Fagleg -/ pedagogisk kompetanse.
Å verta møtt på ein høfleg og respektfull måte.
Respekt for teieplikta .


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Undervisninga og skulemateriellet er gratis.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Opplæringslova, §4A-1 Rett til grunnskuleopplæring for vaksne.


8. Når ting ikkje fungerer

Det er ynskjeleg at ein løyser eventuelle problem på lågast mogleg nivå, lærar eller rektor ved skulen. Dersom dette ikkje fører fram, kan problemet leggjast fram for oppvekstsjefen.


9. Klage

Eventuell klage skal i skriftleg form rettast til rektor ved Vaksenopplæringa eller skulefagleg ansvarleg i heradet.
Dersom ein på dette nivået ikkje kjem fram til ei avklaring på anken, kan saka førast fram til Fylkesmannen som tek endeleg avgjerd.


10. Praktiske opplysningar

Vaksenopplæringa i Kvam, Postboks 173, 5600 Norheimsund
Rektor: Kjell Arne Gjøn, tlf. 56556890
E-post: kjegjo@kvam.kommune.no
www.vaksenopplaering.no
Besøksadresse: Grovagjelet 7, 5600 Norheimsund
(Tidlegare Norheimsund ungdomsskule)
Kvam herad: tlf. 56553000

Epost: kjegjo@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no