Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Utekontakten i Kvam

Utskriftsvenleg side Lagt ut 6. september 2016 kl. 13:13 av Beate Gauden
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 23330)

Utekontakten driv førebyggjande arbeid og tidleg innsats retta mot ungdom i Kvam. Utekontakten skal vera ein vaksen person som ungdom kan ha tillit til, og som kan rettleia dei for vidare hjelp. Utekontakten er ei oppsøkjande og tilgjengeleg teneste.

2. Kven får tenesta?

Ungdom mellom 13 og 23 år.


3. Korleis få tenesta?

Utekontakten har kontorplass i Sandvenhagen næringsbygg, men er oftast på skular eller BASEN i Norheimsund. Utekontakten har mobiltelefon og er på facebook for generell info (Utekontakten i Kvam).
Utekontakten skal vera synleg der ungdom oppheld seg både på dagtid.
Ungdom i heile Kvam får treffa utekontakten gjennom skulebesøk.
Ungdom, eventuelt foreldre, kan sjølv ta kontakt ved behov.Utekontakten skal hjelpa ungdom å få hjelp i dei tverrfaglege hjelpetenestene i Kvam.

4. Kva omfattar tenesta?

Vitjing av skular.
Vera omsorgsperson, entreprenør, kulturformidlar, ungdommens talsperson, motivatør, haldningsskapar og ein vaksen ungdom kan ha tillit til.
Hjelpa ungdom og foreldre med saker dei ynskjer hjelp til.

5. Kva kan ein forventa av dei tilsette?

At ein vert møtt på ein respektfull og høfleg måt
At teieplikta vert halde
At ein får hjelp til å løysa dei oppgåvene ein ynskjer.
Vidareformidla hjelp i samråd med den det gjeld.
Tverrfagleg samarbeid.


6. Pris/ kostnad

Utekontakttenesta er gratis.


7.Heimelsgrunnlag for tenesta.

NOU 1980 nr 37 og St. mld. 69, 1993


8.Når ting ikkje fungerer.

Dersom du opplever at du ikkje får den hjelpa du treng, kan du ta kontakt med fagansvarleg eller KFL-prosjektleiar.

9. Klage.

Finn du grunn til å klaga på innhaldet i tenesta eller på personalet som utfører tenesta, ta kontakt med barnevernsleiar eller oppvekstsjef. Sjå punkt 11.
Klagen må vera skriftleg og innehalda kva du er misnøgd med og kva du ynskjer annleis.
Dersom du ynskjer det kan du få hjelp til å skriva ned klagen.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon

Brosjyrar om utekontakten skal verta delt ut ved skulebesøk. Dei skal òg liggja på servicesenteret i rådhuset.www.kvam.kommune.no

11. Praktiske opplysningar.

Trefftid/kontortid kan variere frå år til år. Ein kan få kontakt på telefon:
Mobil: 97728718/90218393

De treff oss på ungdomsbasen i Norheimsund Torsdag frå kl. 14- 19.00. Elles kan de sjå info på oppslag og / eller facebook for trefftid på skulane.
Postadresse: utekontakten, Grovagjelet 16, 5600 NORHEIMSUND

Utekontaktar i Kvam frå 1/9-16: Solveig Lundblad-sandbakk, Ben Milenkovic, Hallgeir Kjosås. fagansvarleg: Anna Mo-Bjørklund.

Utekontakten er eind el av Kvam sitt tverrfaglege arbeid som er organisert i Kvam familie- og læringssenter.

Epost: beate.gauden@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no