Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kvam forliksråd

Utskriftsvenleg side Lagt ut 10. februar 2017 kl. 13:27 av Frank Tangen
Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt, Steinsdalsvegen 104, 5600 Norheimsund
FOLKETS EIGEN DOMSTOL
Alle kommunar har eit forliksråd. Det består av 3 valde lekdommarar og like mange varamedlemer som kommunestyret har vald for fire år om gongen. Forliksråda avlasta resten av rettsystemet med omlag 170.000 saker i året. Synest forliksrådet at saka er for vanskeleg, kan saka visast til tingretten. Men det visar seg at særs få saker vert anka eller går vidare til ein høgare rettsinstans.

Forliksrådet er domstolane sin aller første instans. Det er både ein meklingsinstans og domstol. Dei fleste sakene i forliksrådet dreier seg om ueinigheit om gjeld i ulike samanhengar, særleg knytt til kjøp av varer og tenester. Eit krav om betaling av gjeld kan fremjast for forliksrådet for å oppnå ein minneleg løysing eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Dette for at kravet eventuelt kan tvangsfullbyrdast hjå namsmannen. Forliksrådet handsamar kun sivile saker, ikkje straffesaker. Forliksrådet avseier ikkje dom i saker dei finn for omfattande eller vanskelege.

Etter endringar i lov om rettergang i sivile saker er forliksrådet fra 1. januar 2006 administrert av lensmannen. Henvendelsar / spørsmål skal rettast til
Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt, Steinsdalsvegen 104, 5600 Norheimsund Tlf. 56553500
Epost: post.hordaland@politiet.no

Heimeside: http://www.forliksradet.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no