Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Førebyggjande helsetiltak

Utskriftsvenleg side Lagt ut 2. september 2011 kl. 14:56 av Åslaug Bøhn Botnen
Miljøretta helsevern
Ulykkesførebyggjande arbeid

Miljøretta helsevern.


Kommunalt kompetansesenter for helse, mat og miljø (HMM) ligg i Sandvenvegen 48 ( første kontorbygg på venstre side på vegen ned til Hardanger Fartøyvernsenter), kalla Plomma.
I senteret er lokalisert:
- Miljøretta helsevern. Mattilsynet i Kvam er eitt av 63 distriktskontor i landet. Kontoret i Norheimsund har tilsynsfunksjon i kommunane Eidfjord, Ulvik, Ullensvandg, Odda, Jondal, Kvam, Samnanger, Vaksdal, Voss og Granvin med tilsaman om lag 45000 menneske. Distriktssjef er veterinær Arne Valland
- Ytre Hardanger bedriftshelseteneste er no del av eit nytt samarbeid, Hardanger og Voss bedriftehelseteneste. Leiar er lege Morten Langeland. Teamet er elles fysioterapeut, sjukepleiar, yrkeshygienikar og HMS rådgjevar.
- Sals- og skjenkekontrollen for Jondal, Fusa, Samnanger, Vaksdal, Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Kvam.
Avdelingsleiar er Elin Molven.

Døme på arbeidsoppgåver:


-Overvaka helsetilstanden mellom folk (også overvaking, kontroll av og tiltak mot smittsame sjukdomar)
-Registrera risikofaktorar og vurdera årsak og verknad til bruk i det førebyggjande arbeidet.
-Godkjenna og driva teknisk hygienisk kontroll med drikkevatnet, matvareutsal, serveringsstader, renovasjon og kloakkutslepp
- Sals- og skjenkekontroll ved verksemder som har sals- og skjenkeløyve
- Forvaltning av husdyrlova, kartlegging av sjukdomsproblem dyrevern, m.m.

Hardanger og Voss bedriftshelseteneste er ei fellesordning for helseovervaking i private og kommunale verksemder i kommunane Kvam, Jondal, Fusa, Samnanger og Voss. Bedriftshelsetenesta har kontorlokale i same bygget som HMM, Sanvdvenvegen 48, tlf. 56 55 04 90.

Helsestasjon


Hovudoppgåva til helsestasjonen er å driva førebyggjande arbeid for born og gravide.
På helsestasjonen arbeider helsesøster, jordmor og lege.

Tilboda på helsestasjonen omfattar:


-Foreldreførebuande og individuell vegleiing.
-Heimebesøk etter fødsel, evt. helsekontroll etter fødselen.
-Overvaking av utviklinga til borna og helsa deira gjennom kontrollar ved helsesøstre og lege i småbarnsalderen
-Svangerskapskontrollar

Ålvik helsestasjon har ope kvar tysdag frå kl. 09.30 - 15.30. Helsesøster er Maren Kristin Halvorsen. Lege er Johannes Ravnestad. Timeavtale, tlf. 56 55 71 70, mobil 97 77 79 92.

Øystese helsestasjon har ope kvar dag, onsdag med lege frå kl. 09.00 - 12.00. Timeavtale.
Tlf. 56 55 38 59 / 91 71 12 45. Helsesøster er Torill Høyland. Lege er Jon Sivert Sandven.

Norheimsund helsestasjon har ope tysdag, onsdag og fredag, tysdag med lege frå kl. 08.30 - 15.00. Timeavtale, tlf. 56 55 34 60 / 90 63 60 59. Helsesøster er Maren Kristin Halvorsen. Lege er Gert Remeijer.

Strandebarm helsestasjon har ope anna kvar mandag, og anna kvar torsdag i Strandebarm helsesenter. Timeavtale. Tlf. 56 55 69 34 / 90 63 60 59. Helsesøster er Berit Sandven. Lege er Ragnar Hansen.

Jordmor er Aud Ringø Nødtvedt, kontor i Helsebanken (kvar måndag og torsdag samt annakvar tysdag),
tlf. 56 55 38 61 mobil 99 15 90 83.

Helsestasjon for flyktningar ved helsesøster Maren Kristin Halvorsen, kontor i Helsebanken kvar måndag, tlf. 56 55 38 65 / 97 77 79 92

Skulehelsetenesta.


Hovudoppgåva er å driva førebyggjande arbeid i grunnskule og vidaregåande skular, som inneber klasseinformasjon, individuelle rettleiingar, vaksinering m.m.
Helsepersonellet i helsestasjonane arbeider også i skulehelsetenesta.

Skulehelsetenesta i vidaregåande skule:


Erling Lyngset er lege ved alle dei 3 vidaregåande skulane i Kvam: Framnes kristne v.g. skule, Norheimsund v.g. skule og Øystese gymnas.
Aud Ringø Nødtvedt er helsesøster v/Framnes.Ved Norheimsund vgs og Øystese gymnas manglar me no helsesøster.Ta derfor inntil vidare kontakt med helsestasjon for ungdom kvar torsdag på Norheimsund helsestajon.Håper tilbodet vert klart innan tre veker. Helsesøster skal ha faste trefftider for elevane og kontakt med skuleleiinga og lærarar.

Helsestasjon for ungdom er lokalisert til Norheimsund helsestasjon. Tlf. nr. 56553460. Tilbodet er gratis,
tidsrom torsdag etter skuletid kl. 14.30 - 16.30, både til helsesøster Maren kristin Halvorsen og lege Erling Lyngset.
Eigen brosjyre er utarbeidd.

Førebyggjande fysioterapi


Sjefsfysioterapeut Torild Kveberg har ansvar for den faglege samordninga av fysioterapitenesta. Fysioterapeutane driv og førebyggjande arbeid mellom eldre, born og ungdom
Sjefsfysioterapeut Torild Kveberg: 56 55 38 50, mobil 90176166

Epost: aabb@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no