Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Regionalt Næringsfond Hardanger (RNH)

Utskriftsvenleg side Lagt ut 15. august 2016 kl. 08:08 av Jan Tjosås
Vedteke i Hardingtinget 10.11.2005, korrigert 04.12.2008

REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER.


I . Strategisk plan.Bakgrunn:


Hardanger har mellom anna framtidsorientert industri, pulserande kulturliv, spennande reiseliv, spisskompetanse i fruktnæring.
Hardanger har for lite av gründerånd og etablerarkompetanse.

Mål:


RNH skal medverka til å løysa ut verdiskapingspotensialet i Hardanger ved å leggja til rette for og gi støtte til næringsutvikling og etablerartiltak i regionen.

Strategiar:


RNH får si tildeling frå Hordaland Fylkeskommune og skal gjennom sine vurderingar av vidare støtte til næringsutviklinga i Hardanger reflektera ei til ei kvar tid gjeldande prioriteringar i Regionalt Utviklingsprogram for Hordaland.
Attraktive og aktiv lokalsamfunn er avgjerande for at folk skal trivast og rekruttera naudsynt kompetanse for næringsliv og etablering..
Dersom følgjande område ikkje er med i gjeldande RUP, så skal RNH leggja slike spesifikke lokale priorteringsområde til grunn:

1. Nyskaping og kompetanse.
Nye arbeidsplassar i tradisjonelle og utradisjonelle næringar basert på naturgjevne og menneskelege ressursar er hovudmålsetjinga for RNH. Hardanger skal ta del i den innovasjon som kjem fram gjennom kreative kunnskapsbaserte tenesteytarar og stimulera nettverk, nyetablering og til auka etterspørsel etter tenester.
I ein region utan høgskule skal me leggja til rette for tilflytting av kompetansearbeidsplassar. Viktig er det også å setja fokus på fagutdanning samt etter- og vidareutdanning.

2. Industri og Internasjonalisering.
Gjennom å utnytta nettverket i industri, kultur og reiseliv, samt aktiv kontakt med VestNorsk Brüsselkontor, skal næringar og kommunar i Hardanger vera aktive internasjonale aktørar.

3. Landbruksbasert Bygdeutvikling.
Landbruket er eit av dei bærande elementa i næringsstruktur og landskapspleie i Hardanger. Landbruket representerer verdiskaping for samfunnet langt ut over talet på direkte sysselsette i næringa. Reiselivet er avhengig av eit levande landbruk. Ressursgrunnlaget på bygdene må i større grad utnyttast til næringsutvikling og busetjing.

4. Kulturbaserte næringar
Hardanger har dei beste føresetnader for å skapa næring på grunnlag av tradisjonelle og moderne kulturytringar. Levande tradisjonar og blømande kunstuttrykk må stimulerast til nye inntektspotensiale og næringar med bakgrunn i Hardanger. Kulturbaserte næringar er også gode døme på meirverdien Hardanger gir sine innbyggjarar og gjester.

5. Reiseliv.
Hardanger er eit av dei fremste reisemåla i Noreg og del av Fjordane som utpeika det internasjonalt beste reisemålet. Hardanger vil utnytta synergiane mellom reiseliv, landbruk og kultur til nyskaping og vidareutvikling av Hardanger produkt- og merkenamn.

II . Retningsliner.


Styre:


RNH skal ha eit styre på 9 medlemmer. Regionrådet (ordførarane) i dei 7 Hardangerkommunane/herada og 2 frå lokalt næringsliv.

Sakshandsaming.


• Dagleg leiar i Hardangerrådet er ansvarleg for sakhandsaminga. Hardangerrådet kan leiga dette hos næringsselskap eller kommunar i Hardanger. 20% av årleg fylkeskommunale tildelte midlar kan årleg verta sett av til oppbygging av RHN frå 2004. Renteinntekter og anna avkasting vert årleg tillagt fondet.
• Regionalt Næringsfond Hardanger vert lyst ut og tildelt 1 gong i året med søknadsfrist 01.09 frå og med tildelinga i 2009.
• Tilsegn om fondsmidlar frå RNH skal normalt trekkjast inn etter 12 månader, dersom dei ikkje er utbetalte.
• Tildelte midlar kan krevjast tilbakebetalte dersom dei ikkje er nytta etter føresetnadene i søknaden.

Forvaltningsprinsipp.


• RNH skal gje tilskot til tiltak i dei 7 Hardangerkommunane. Om tiltaket også har verknad for nabokommunar til Hardanger, er dette ikkje til hinder for støtte.
• RNH kan nyttast til støtte til prosjekt i regi av kommunar og kommunale verksemder. RNH kan ikkje nyttast til drift eller investering for kommunar eller kommunale verksemder.
• RNH kan nyttast til etablerarstøtte, prosjektstøtte, forstudie og utgreiingar i einskildverksemder, men ikkje til investering i bygg/faste installasjonar eller drift. RNH skal forvaltast i best mogeleg koordinering med kommunale næringstøtteordningar. Søknader som gjeld heile regionen må først vurderast av RNH før kommunal handsaming. Av omsyn til samordning , må det i søknaden koma fram kva finansieringskjelder som vert omsøkte.
• Tilsegn frå RNH vert utbetalt med 50 % av summen ved oppstart av omsøkt tiltak og 50 % når det er levert revidert rekneskap som viser bruken av midlane.
• Tilskot inntil 20.000 kr kan utbetalast i ein sum.
• Tiltak med bruttobudsjett under 50.000 kr slepp ordinær revisorplikt frå autorisert revisor. Internrevisjon skal krevjast.
• Tiltak som har regionalt perspektiv skal prioriterast ved tildelingar frå RNH. Eit forprosjekt må vera på regionalt nivå, ikkje lokalnivå.
• Ved vurdering av tilsegn RNH skal ein leggja vekt på realismen for gjennomføring.


Epost: jatj@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no