Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Sosialtenesta

Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. februar 2015 kl. 19:47 av Terje Langeland
Leiar av NAV Kvam er Terje Langeland. NAV-kontoret ligg i Sandvenvegen 3 (Tingbakken) i Norheimsund.

OPPGÅVER FOR SOSIALTENESTA ER MELLOM ANNA:


- opplysning, råd og rettleiing som kan hjelpa til å løysa eller førebyggja sosiale problem. M.a. praktisk hjelp til arbeidstrening og butrening.
- økonomisk hjelp skal sikra at alle har tilstrekkelege midlar til naudsynt livsopphald, slik at den som ikkje sjølv kan syta for sitt livsopphald likevel har eit minimum av økonomisk tryggleik.
- økonomisk sosialhjelp kan i tillegg ytast til personar som treng det for å koma over eller tilpassa seg ein vanskeleg livssituasjon.
- kvalifiseringsprogram og stønad som gjennom tettare og meir forpliktande bistand og oppfylgjing skal gje hjelp slik at fleire kjem i arbeid.
- hjelp til å skaffa mellombels eller varig bustad til personar som på eiga hand ikkje kan ivareta sine interesser på bustadmarknaden.
- rådgjeving og hjelp til personar med gjeldsproblem
- Husbanken sine ordningar med bustøtte, startlån, utbetringslån, bustadtilskott til etablering eller til tilpassing av bustad.


Epost: terje.langeland@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no