Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Grunnskule

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 13:01 av Beate Gauden
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 20200 og 22210)

Grunnskulen gjev undervisning til born og unge i samarbeid og forståing med heimen.
Ved eventuell heimeundervisning har kommunen tilsynsplikt.


2. Kven får tenesta

Grunnskulen gjev tilbod om opplæring til born i grunnskulealder. Grunnskulen vert delt inn i 2 steg; barnesteget (1.-7. årskull) og ungdomssteget (8.-10. årskull).
(Grunnskuleopplæring for vaksne: Sjå serviceerklæringa for Vaksenopplæringa i Kvam, spesialpedagogisk avdeling.)


3. Korleis få tenesta

Barnet skal skrivast inn ved den skulen det soknar til det året det fyller 6 år. Barnet kan få framskunda eller utsett skulestart etter søknad og sakkunnig vurdering. (Jf. Opplæringslova § 2-1) Tidspunkt for innmelding vert kunngjort i lokalavisa, i barnehagane, på vanleg oppslagsplassar i krinsane og på heimesidene til Kvam herad (www.kvam.kommune.no/) i november/desember kvart år.


4. Kva omfattar tenesta

Undervisning

Undervisninga vert gjeven i samsvar med opplæringslova og læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevane har rett til ei opplæring som er tilpassa dei evnene og føresetnadene dei har. Alle elevar har rett på eit godt og trygt skulemiljø. Elevar med særskilde behov får tilbod om spesialundervisning i klasse, i einetimar eller i gruppe etter sakkunnig vurdering, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan (IOP). (Jf. Serviceerklæring - PPT.) Elevar med særleg store vanskar kan få tilbod om ekstraordinære tiltak, som inneber tett vaksenoppfylgjing og/eller tilbod gjevne av eksterne samarbeidspartnarar.
Arbeidsmåtar

I undervisninga skal nyttast ulike arbeidsmåtar tilpassa fag/emne, årssteg og eleven sine behov og føresetnader, til dømes kunnskapsformidling gjennom:

klasseromsundervisning og forteljing
tema og prosjektundervisning
samarbeidslæring
uteskule
ekskursjonar
leirskule
leik
samarbeid med næringsliv og lokalmiljø


Vurdering

Skulen skal gje dei føresette tilbakemelding på eleven si utvikling. Kontaktlærar skal minst to gonger om året ha ein planlagd samtale med føresette. Elevar i ungdomsskolen skal ha vurdering med terminkarakterar i faga to gonger pr. år. Målet med vurderinga er å fremja læring og utvikling.


Elevmedverknad

Elevane skal ha medverknad på si eiga læring ved at læraren m.a. legg opp til drøfting av årsplanar, halvårsplanar, vekeplanar og arbeidsmåtar.
Situasjonen for den enkelte elev vert teken opp gjennom elevsamtalar (planlagd, systematisk, personleg samtale mellom elev og lærar.)
Organ for brukar- (og interessent)medverknad i grunnskulen
Skulen skal leggje til rette for eit godt samarbeid mellom skule og heim. Ved kvar skule skal det, med heimel i Opplæringslova 11 vera desse organa:

Foreldreråd med arbeidsutval (FAU) § 11.4
Elevråd § 11.2
Samarbeidsutval § 11.1


Klasseforeldremøte vert halde minst 2 gonger pr. år.


Fysisk skulemiljø

Eit godt fysisk arbeidsmiljø er viktig for eit godt læringsmiljø og elevane sine føresetnader for god læring.
Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behovet deira. (Opplæringslova § 9.2)
Kvam herad arbeider for at skulane skal ha eit godt inneklima og eit trygt ute- og innemiljø. Alle skular skal ha eit skulemiljøutval der fysiske og psykososiale tilhøve kan takast opp.


Skuleskyss

Elevar i 1. klasse som bur meir enn 2 km frå skulen, og elevar i 2. til 10. klasse som bur meir enn 4 km frå skulen, har rett til gratis skuleskyss.
Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, har rett til gratis skyss heile eller deler av året utan omsyn til veglengda. Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade/ sjukdom og har behov for skyss, har rett til dette uavhengig avstand mellom heim og opplæringsstad/skule.
Skyssen vert innvilga i samråd med skulen eller etter søknad frå elevar/føresette. Det er i år gjennomført ei ny vurdering i samråd med vegvesenet og politiet, etter nye føresegner. Det betyr at det kan verat endringar i kven som har rett til skuleskyss heile eler deler av skuleåret.
Vedtak om skyss til elevar med mindre enn 2 eventuelt 4 km skuleveg, vert sett på som enkeltvedtak.


5. Kva vert forventa av dei tilsette

- At dei arbeider i samsvar med gjeldande lovverk, læreplan, sentrale og lokale prioriteringar og skulen sin verksemdsplan.
- At dei har fagleg og pedagogisk kompetanse.
- At elevar og føresette vert møtte på ein profesjonell, respektfull og høfleg måte.
- At dei held teieplikta si.
- At dei arbeider systematisk for å skapa trivsel og eit mobbefritt miljø.
- at dei arbeider etter etiske spelereglar for Kvam Herad


6. Kva vert forventa av dei føresette

- At dei samarbeider med skulen til beste for eleven.
- At dei deltek aktivt i og tek mot val til skulen sine samarbeidsorgan. (Foreldreråd, samarbeidsutval og klasseforeldremøte)
- At dei møter til konferansetimar om eleven si utvikling


7. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Den offentlege grunnskulen er gratis. Skulen kan krevja eigenandel for skuleturar som ikkje er ein del av skulen sitt faglege undervisningstilbod.


8. Heimelsgrunnlag for tenesta

Opplæringslova av 17/7-98, med forskrifter
Forvaltningslova av 2/10-67
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
Forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skule
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr


9. Når ting ikkje fungerer

Dersom du ikkje er nøgd, kan du ta kontakt med faglærar/kontaktlærar. Dersom du framleis ikkje er nøgd, så ta problemet opp med rektor ved skulen.
Neste instans er skulesjefen.
Du kan få hjelp av klassekontakt eller andre du har tiltru til.


10. Klage

Det kan klagast på enkeltvedtak etter Opplæringslova. Klageinstans: Statens utdanningskontor
Døme på enkeltvedtak er m.a.:

Tildeling av timar til spesialundervisning.
Vedtak om skuleskyss.
Avgangskarakterar


11. Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Innformasjon frå den enkelte skule
Skuleruta
Informasjon om grunnskulen finst på Kvam herad si heimeside; Internettadresse: www.kvam.kommune.no


12. Praktiske opplysningar

Rådhuset har opningstid 09:00 til 15:00, måndag til fredag.
Adresse: Kvam herad, skulekontoret, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefonnummer: 56 55 30 00, Fax: 56 55 30 01
Telefon til den enkelte skule: Sjå Kvam herad si heimeside.
Epost: postmottak@kvam.kommune.no
Internettadresse: www.kvam.kommune.no


Epost: bgli@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no