Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Skulefritidsordning

Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. januar 2015 kl. 11:52 av Beate Gauden
1. Tenestedefinisjon (teneste nr 21500 og 21501)

Skulefritidsordninga (SFO) skal gje born eit trygt og utviklande fritidstilbod i tilknyting til skule, barnehage eller fritidsheim.


2. Kven får tenesta

Born i 1. - 4. klasse og funksjonshemma born i 1. - 7. klasse kan få tilbod der SFO er oppretta.


3. Korleis få tenesta

Søknad om opptak vert skriven på eige skjema og skal sendast den enkelte barneskule i februar kvart år. Tilbod om SFO-plass og søknadsfrist vert kunngjort i lokalavisa, i barnehagane, i skulane og på heimesidene til Kvam herad (www.kvam.kommune.no/).
Søknadsskjema får ein ved å venda seg til barnehagen, til den barneskulen der ein ynskjer opptak eller til Kvam rådhus, fellessekretæriatet. Søknadsskjemaet finn ein og på heimesidene til Kvam herad (www.kvam.kommune.no/)


4. Kva omfattar tenesta

Innhald:
Innhaldet i skulefritidsordninga skal ta utgangspunkt i borna sin trong for omsorg og leik, og det skal fremja sosial læring. I tillegg til kulturaktivitetar skal fysisk aktivitet, frileik, oppleving og undring knytt til natur- og uteområde vera ein viktig del av dagen. Det vil vera naturleg å trekkja inn musikk- og kulturskule og frivillige lag alt etter kva tilbod som finst.
Leike- og opphaldsareal:
Leike- og opphaldsareala ute og inne skal høva til føremålet og vera tilpassa den aktiviteten som vert driven. SFO skal kunna nytta skulen sine fellesareal ute og inne, og inventar og utstyr på lik linje med skulen.
Opningstider:
Skulefritidsåret startar og sluttar samstundes med skuleåret for elevane. Innanfor denne ramma organiserer rektor i samråd med det utvida samarbeidsutvalet, opningstida i SFO. SFO har stengt i skulen sin sommarferie, i romjula, påskeveka og skulen sine kurs- og planleggingsdagar, men er open i haust- og vinterferien. Opningstida kan tilpassast behova og vert avgjort ved kvar skulefritidsordning.
Måltid:
Matordninga vert avgjort ved den enkelte SFO etter samråd med foreldremøtet kvar haust.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At dei er glad i å arbeida med born.
At arbeidet med borna vert gjennomført på ein fagleg forsvarleg og trygg måte.
At born og føresette vert møtt på ein respektfull og høfleg måte.
At dei held teieplikta.
At personalet i SFO og skulen utvekslar nødvendig informasjon til beste for barnet.


6. Kva kan forventast av dei føresette

At dei tilsette får alle opplysningar som er nødvendige for å gje borna eit best mogleg SFO-opphald.
At borna har med merkte byteklede i samsvar med ver og årstider.
At borna har med nistemat der dette er avtalt.
At SFO-personalet får melding dersom borna vert borte frå SFO.
At SFO-personalet får melding dersom andre enn dei føresette som skal henta barnet.
At borna vert henta innan opningstida til SFO.


7. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Foreldrebetaling:
SFO nyttar dei betalingssatsane som til ei kvar tid er vedtekne av heradsstyret. (Jf. Kvam herad sine heimesider)
Mat: SFO kan tilby enkel matservering mot ekstra betaling. Matordninga vert avgjort av rektor ved den enkelte skule etter råd frå foreldremøtet.
Søskenmoderasjon: Det vert ikkje gjeve søskenmoderasjon.


8. Heimelsgrunnlag for tenesta

Dei kommunale skulefritidsordningane vert drivne i samsvar med lov og forskrifter om skulefritidsordninga og kommunale og lokale retningslinjer.
Opplæringslova av 17/7-98, § 13.7
Forvaltningslova av 2/10-67
Forskrift om Miljøretta helsevern i barnehage og skule
Forskrift om "Sikkerhet ved lekeplassutstyr"


9. Når ting ikkje fungerer

Dersom du ikkje er nøgd, kan du eller foreldrekontaktane ta det opp med leiar ved SFO.
Dersom du framleis ikkje er nøgd, så ta problemet opp med rektor ved skulen.
Neste instans er skulesjefen.


10. Klage

Det kan klagast dersom du etter søknad ikkje har fått plass i SFO.
Klage skal sendast rektor som kan gjera om vedtaket eller senda klagen vidare til heradet.


11 Brosjyrar, anna/meir informasjon:

Retningslinjer for skulefritidsordninga i Kvam
Retningslinjer for SFO ved den enkelte skule
Den enkelte skule/SFO sin informasjonsfaldar
Skuleruta
Sjå også heimesida til Kvam herad; www.kvam.kommune.no


12. Praktiske opplysningar

Rådhuset har opningstid: kl. 09:00 - 15:00, måndag til fredag.
Kvam herad, skulekontoret, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefonnummer: 56 55 30 00, Fax: 56 55 30 01
Telefon til den enkelte skulefritidsordninga: Sjå Kvam herad si heimeside
E-post: postmottak@kvam.kommune.no
Internettadresse: www.kvam.kommune.no


Epost: bgli@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no