Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Forvalting av skogressursar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 10:32 av Jan Tjosås
1. Tenestedefinisjon

Fremja skogproduksjon, skogreising og skogvern, ved å tilretteleggje for rasjonell skjøtsel og drift. Det skal vidare leggast vekt på fleirbruk, og då særleg livsmiljø og mangfaldet i naturen.


2. Kven får tenesta

Dei som eig skogeigedom i Kvam (og i høve til økonomiske saker: er registrerte i skogfondregisteret).
Alle innbyggjarane i Kvam er kundegruppe når det gjeld fleirbruks- og miljøspørsmål. Dette kan gjelda både enkeltpersonar og organisasjonar.


3. Korleis få tenesta

Tilskot til skogsbilvegar og inn- og utbetaling vedrørande skogfond:

Ta kontakt med næringsavdelinga.Kontroll og oppfylgjing:

I samband med kontroll av utført arbeid, plikthogst, o.l. tek heradet ofte direkte kontakt med skogeigar. Synfaring er ofte naudsynt.
Søknader om skogsvegar:

Det vil normalt verta svara innan fire månader, dersom søknaden ikkje omfattar offentlege tilskot. Større vegprosjekt har ofte 1-2 års planleggings- og søknadstid, med mykje kontakt med søkjar.


4. Kva omfattar tenesta

Forvalting av statlege tilskot til skogsvegar og miljøvenleg drift i område med vanskelege driftstilhøve. I samband med forvaltinga, vert det til ei viss grad gjeve hjelp og rettleiing til planlegging av tiltak, utfylling av søknadsskjema/avrekning, og gjennomført kontroll av utført arbeid. Det vert elles vist til skogeigarlaget sine tilsette som også kan hjelpa til med utforming av søknader.
Inn- og utbetalingar vedrørande skogfond. Skogeigarane er pålagd avsetning til skogfond til framtidige kultur-, utbyggings- og planleggingstiltak i skogen. Det vert vanlegvis innbetalt midlar til skogfondskontoen i samband med avrekning frå omsetnadsledd, man kan også betalast inn direkte ved direkte omsetnad av vyrkje.
Det vert gjeve rettleiing i samand med søknader om bygdeutviklingsmidlar til juletre-/pyntegrøntproduksjon, vidareforedling av skogsvyrkje og utvikling av utmarksnæringar.
For hogst og andre tiltak i vernskog, som ligg opp mot fjellgrensa, gjeld særlege reglar, som vert forvalta av kommunen. Omdisponering av ungskog til anna føremål, krev også søknad, og vert forvalta av kommunen.
Overordna planlegging i skogbruket vert utført i tråd med statlege føringar. Liknande også overvaking av miljøstatus med tanke på luftforureining i skogen, og framskaffing av andre statistikkopplysingar.
Bygging av skogsvegar kan krevja ulike former for handsaming. Det må i fyrste omgong søkjast om løyve til bygging. Dette vert vurdert opp mot økonomiske, tekniske, miljø, og kulturminnemessige omsyn. Sakshandsamingstid: 4 månader.


5. Kva kan eg forventa av dei tilsette

At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte
At dei held teieplikta si
At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåvene som skal løysast


6. Pris / kostnad / tilskotsordningar

Staleg tilskot: 40-60% av kostnaden.


7. Heimelsgrunnlag for tenesta

Lov om skogbruk, 21. mai 1965
ca 40 forskrifter i medhald av denne lova
Konsesjonslova
Odelslova
Plan og bygn lov
Friluftslov
Viltlov
Naturvernlov
Vassdragslov


8. Når ting ikkje fungerer

Dersom du ikkje er nøgd med måten du vert møtt på, hjelpa du får til skjemautfylling handsamingstida eller liknande, kan du ta det opp med landbrukssjefen.


9. Klage

Finn du grunn til å klage på vedtaket, må du senda skriftleg klage til kommunen innan tre veker etter at du vart gjort kjend med vedtaket. Klagerett og saksgang vil elles gå fram av vedtaket.
Klageorgan er Fylkesmannen når kommunen har gjort vedtak.


10. Brosjyrar, anna/meir informasjon

"Strategiplan for skogbruket i Hordaland"
www.slf.dep.no


11. Praktiske opplysningar

Landbruksavdelinga ligg i 3. etg på rådhuset.
Opnngstid er måndag - fredag kl. 9.00 - 15.00.
Adresse: Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Telefon: 56 55 30 00 Telefax: 56 55 30 01
E-post: postmottak@kvam.kommune.no


Epost: jatj@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no