Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kommunal eigedomsdrift - interne brukarar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 27. april 2017 kl. 08:32 av Stein Rykkje
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 130*,213*, 221*, 222*, 232*, 233*, 241*, 261*, 262*, 263*, 310*, 333*, 335*, 339*, 370*, 373*, 375*, 380*.
 • Forvaltning, drift og tilsyn, vedlikehald, nybygg og utvikling, og reinhald av offentlege bygg


  2. Kven får tenesta
 • For Drift og tilsyn og Reinhald reknar ein alle tilsette når dei nyttar bygg heradet driv. For
  Vedlikehald og Nybygg og utvikling reknar ein administrativ leiar i vedkomande bygg som mottakar av tenesta


  3. Korleis få tenesta
 • Drift og tilsyn og reinhald vert rutinemessig utført.
 • Vedlikehald og Nybygg og utvikling vert utført etter plan oppsett i samråd med administrativ leiar for bygget (November / desember kvart år).

  Feil og manglar skal førast i eigen journal som er tilgjengeleg i alle administrative einingar.
  Administrativ leiar (brannvernleiar?)er ansvarleg for å melda aktuelle tiltak vidare til bygningsavdelinga. Dette skal gjerast ved å nytta V-PRO ARBEIDSBOK. Dette er del av Kvam herad sitt styrings- og internkontrollsystem og danna grunnlag for all drift- og vedlikehaldsplanlegging på heradet sine bygningar.

  Kvam herad har fordelt ansvarsområda for det som har med kommunale bygg og eigedomsdrift å gjera.
 • Vedlikahald bygg og uteområda for desse: Vedlikehaldsleiar Lars Knut Haukaas tlf 915 71 060
 • Drift av bygg og bustadar mm. Driftsleiar Jostein Neteland tlf 977 17 037
 • Teknisk drift: Leiar teknisk drift Johnny Froestad tlf 456 74 122 Ved akutt situasjon kan det meldast direkte til 56 55 34 00.


  4. Kva omfattar tenesta
  Generelt
 • Alle bygg skal til ei kvar tid vera i ein slik stand at dei tilfredsstillar krav som lov og forskrifter set for bygningstypen med omsyn til varme, lys, utbetring av skader, reinhald, m.v.
 • (Helse og Miljø, sikring og Miljøretta helsevern i barnehagar og skular)
 • Alle bygg skal ha eit handlager for forbruksmateriell, der brukarane sjølve utbetrar dei enklaste oppgåvene (låsolje, skrujarn, hammar og lyspærer etc.).


  Tekniske installasjonar:
 • Tekniske installasjonar skal til ei kvar tid vera i driftsmessig god stand. Varme og ventilasjonsanlegg skal verka optimalt etter den spesifikasjon som gjaldt då dei vart monterte.
 • Ved havari av teknisk anlegg vert utbetring starta så snart som råd.


  Vedlikehald og utvikling:
 • Framdrift på vedlikehald og utvikling vert utført i samråd mellom Teknisk etat og administrativ leiar på den enkelte eining etter plan utarbeidd på grunnlag av budsjetterte midlar. Nivået på vedlikehald er avhengig av tildelte ressursar


  Vedlikehald vert prioritert slik:
  1. Fysisk sikring av bygg
  2. Offentlege pålegg (Brannsyn og Internkontroll)
  3. Tiltak i samband med Helse Miljø Sikkerhet (HMS) og Miljøretta Helsevern i barnehagar og skular (MHBS)
  4. Anna


  Reinhald:
 • Reinhaldet vert gjennomført som ”behovsprøvd reinhald”. Arbeidet er lagt opp av faglærd personell og moderne metodar er innført.
 • (Kjemikaliefritt / mikrofiber så langt dette er mogeleg)
 • Reinhald for Helse og sosialetaten vert organisert etter eigen avtale.
 • Heradet tek ikkje på seg ansvaret for reinhald i kommunale utleigehus.
 • Krav til reinhald er at det skal vera godt fagmessig utført. ”Godt fagmessig” vert vurdert av reinhaldsleiar i samråd med administrativ leiar for bygget.
 • (Norsk Standard INSTA 800, REINGJERINGSKVALITET er lagt som grunnlag for det som gjeld kvalitet på arbeidet)


  Internkontroll:
 • Særkrav i samband med internkontroll på tekniske installasjonar vert fulgt opp ved rutinemessig gjennomføring og dokumentasjon overfor administrativ leiar på bygg.
  Dette gjeld:
 • Heis
 • Basseng
 • Brannvarsling med tilhøyrande funksjonar
 • Brannslokkingsapparat, sprinkling
 • Ventilasjonsanlegg
 • Elektrisk anlegg (Faste installasjonar)


 • Innemiljø:
 • Sjå eigen perm ”Miljøretta helsevern for barnehagar og skular” og HMS.
 • Feil med teknisk utstyr skal førast i journal.


  Service:
 • FDV bygg yt fast service på ei rekkje område. Eventuell ekstra tenester skal avklarast og tingast av administrativ leiar .
  I vedlagt skriv for:
 • ”forvaltning, drift og vedlikehald barnehagar og skular” og
 • ”forvaltning, drift og vedlikehald Helse og sosial ” er det summert opp kva tenesta omfattar.


  5. Kva kan eg forventa av dei tilsette
  At eg vert møtt på ein respektfull og høfleg måte.
 • At eg held teieplikta mi
 • At eg får fagleg forsvarleg hjelp med dei oppgåver som skal løysast


  Brukardialog:
 • Journal utlagt
 • Alle som er definert som brukarar av bygg har rett og plikt til å melda frå om feil og manglar på bygget


  Kva krav stiller heradet.
 • At alle brukarar tek ansvar for dei verdiar eigedomane representerer og at feil og manglar vert melde etter kvart som dei oppstår.


  Brukaren sitt ansvar:
 • Den enkelte arbeidstakar har plikt til straks å melda frå om oppstått skade (journal).
 • Ved skadar som skuldast vandalisme / uhell skal det meldast frå på vanleg måte.
 • Administrativ leiar i vedkomande bygg er ansvarleg for å fylgja opp med melding til lensmann og framsetjing av krav mot skadevaldar.
 • FDV bygg har ansvar for utbetring av skade.
 • Administrativ leiar i vedkomande bygg skal sortere ut dei tiltaka som vert ført i journal slik at berre aktuelle bestillingar kjem til avdelingsleiar for FDVU bygg


  6. Pris / kostnad / tilskotsordningar
 • · Det er ikkje krav om internleige for bruk av heradet sine bygg.


  7. Heimelsgrunnlag for tenesta
 • Forvaltningslova: Lov av 10.feb 1967
 • Plan og bygningslova 14.juni 1985 nr.77
 • Lov om brannvern m.v. 5.juni.1987 nr.26
 • Lov om brannfarlege varer samt væsker og gasser under trykk 21.mai 1971 nr.47
 • Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. 24 mai 1929 nr.4
 • Lov om eksplosive varer. 14 juni 1974
 • Internkontrollforskriften 6.des.1966 nr. 1127
 • Arbeidsmiljølova 4.feb 1977 nr 4
 • Avhendingslova 3.juli 1992 nr.93
 • Grannelova 16.juni 1961 nr.15
 • Eierseksjonslova 23. mai 1997 nr.31
 • Forureningslova 13.mars 1981 nr.6
 • Forskrift for miljøretta helsevern i Barnehagar og skular 1.des 1995
 • Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. 13. juni 1996|
 • Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i drift av lavspenningsanlegg med veiledning
 • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning
 • Forskrift om innretning, drift og kontroll av heisanlegg


  8. Når ting ikkje fungerar
 • Avvik frå aksepterte normer etter HMS og MHBS skal meldast i journal. Ved akutt situasjon kan ein i tillegg til å føra journal ta kontakt med byggavdelinga sine leiarar direkte.( Sjå pkt.3)
 • Problem som har med forbruksmateriell på toalett etc. kan meldast reinhaldar på bygget.

 • For problemer av generell karakter skal dette takast opp med administrativ leiar for bygget. Denne har ansvaret for å avklara saka vidare tenesteveg evt. med vedlikehaldsleiar.


  9. Klage
 • Klager vert å melda som avviksmelding etter reglane i Kvam Herad si IK - handbok.


  10. Brosjyrar, anna/ meir informasjon
 • www.kvam.kommune.no


  11. Praktiske opplysningar
 • Teknisk etat ligg i 2. etg på rådhuset.
 • Opningstid er måndag – fredag kl. 9.00 – 15.00.
 • Adresse: Rådhuset, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
 • Telefon: 56 55 30 00 Telefax: 56 55 30 01
 • E-post: postmottak@kvam.kommune.no
 • Internett: www.kvam.kommune.no


  Arbeidsdeling
  Forvaltning, drift og vedlikehald. Skular og barnehagar.

  Hovudaktivitet for FDV avdelinga er oppfølging av vedlikehaldsplanar, utbetring av rapporterte feil i V-PRO systemet og drift (internkontroll, styringssystem, varme, straum, vann, avløp, renovasjon, utleige etc.)

  Ut over dette er det ei rekkje praktiske oppgåver som må utførast dagleg.


  Reglar for oppgåvedeling :

  Bos
  I prinsippet:
  - Den som produserer boset er ansvarleg for å få det fram til oppsamlingsplass.
  Kjeldesortering:
  - Reinhaldarane tek det som kjem i boskorga, også avfall frå sløyd / handarbeid.
  - Elevane / lærarane tek seg av det som skal sorterast ut. Papir, glas og mjølkekartongar.
  Driftsleiar er ansvarleg for å laga til eit system som verkar utan at vedlikehaldspersonalet går inn i prosessen.

  Utskifting lyspærer og lysrør:
  - Vedlikehaldspersonalet tek seg av vanskelege lamper og større utskiftingar.
  - Reinhaldarane / brukarane registrerer og melder frå om utbrente lysarmatur.
  I bordlamper etc. skifter den enkelte brukar sjølv.
  Føresetnad: handlager

  Oppstilling av stol og bord:
  - Ved mindre møte skal møtesal ordnast til av dei som står for møtet.
  - Ved konsertar og større møte har driftsleiar etter avtale ansvaret - det skal alltid vera ein representant frå FDV bygg med for å rettleia og ha tilsyn med klargjering/ rigging og eventuelt ved nedrigging av arrangement. Dei som skal nytta lokala må sjølve stilla med arbeidskraft for tilordning og rydding.
  Opprydding skal gjerast av dei same som har ordna til lokalet.

  Låsing og sløkking:
  - Ytterdørar / klasserom skal alltid vera låste utanom ordinær arbeidstid.
  - Den som sist forlet eit lokale er ansvarleg for at det er rydda, at stolar og bord er på plass, lyset sløkt, vindauge lukka og dører låst.


  Flagging:
  - Vurdere eigen sak i samband med flagging. Inntil vidare ingen endring i rutinar.

  Reinhald:
  - Omorganiseringa av reinhaldet føreset at det vert laga ein reinhaldsplan for kvar skule / barnehage.
  - I samband med oppsetting av denne planen skal det avgjerast:
  * kven som har ansvar for kva: Reinhaldarar / elevar / lærarar
  (Innemiljø er eit felles ansvar)
  * kven som er med og styrer reinhaldet
  * kven som er tilsett som reinhaldarar og kor stor stilling den enkelte har.
  * kven som tek seg av kva slag bos
  * kor handlager for lysmiddel er og kven som fyller på.
  * kven som skiftar lysmiddel
  * anna?

  Snørydding:
  - Vedlikehaldsleiar er ansvarleg for å leiga inn maskinell brøytehjelp.

  Ved større snødett er vedlikehaldspersonell opptekne med å ta unna snøen på dei mest utsette stadene.

  Strøing:
  - Det er uråd å koma rundt og strø alle stadar. Einaste gjennomførbare ordning er at det vert sett ut kassar med strøsand og at brukarane sjølv strør. FDV avdeling organiserer etterfylling etter avtale. På stader med mange menneske må det strøast maskinelt.

  Innemiljø
  - Først og fremst brukarane sitt ansvar. Det bør setjast ned ei eiga prosjektgruppe som skal syta for planmessig registrering av det fysiske innemiljøet.


  Inventar:
  - Skal kjøpast ferdig montert og utpakka. Når det ikkje er mogeleg å få levert ferdig montert utstyr kan FDV personell montera etter avtale, men dette har ofte låg prioritet og kan ta noko tid.

  Nedslitt / øydelagt inventar :
  - Kritisk vurdering av om det løner seg å reparera.
  - FDV personell reparerer etter avtale om dei har tid, eller den som har kjøpt dette sjølv finn reperatør. Eigar tek kostnadene.
  Gjeld også utstyr i idrettshallar.

  Maskiner t.d. sløydutstyr og anna elektrisk utstyr.
  - Kritisk vurdering av om det løner seg å reparera.
  - FDV reparerer etter avtale om dei har tid, eller den som har kjøpt dette sjølv finn reperatør. Skule / barnehage tek kostnadene.

  Vandalisme / uhell:
  - Ved skader på bygningar skal årsaka til skaden vurderast.
  - Dersom uhell skuldast urimeleg framferd skal skadevaldar gjera opp for skaden.
  - Ved hendeleg uhell tek FDV avdeling kostnaden.
  - Behov for utbetring bør meldast inn med opplysningar om årsakssamanheng og kven som skal betala skaden.
  - Ansvar for etterforsking har rektor.
  - Melding til forsikringsselskap berre etter spesiell vurdering, grunna høg eigenandel.

  Kontakt mellom brukar og FDV
  - Ved behov for hjelp er det viktig at meldingane vert gjeve på ein måte som ikkje forstyrrar FDV personale i planlagt arbeid.

  Ved kvar skule / barnehage er det rektor / styrar eller ein denne har peikt ut som skal registrera behov og melda vidare til byggavdelinga via V-PRO systemet.

  Kontakt mellom drifts-/ vedlikehaldsleiar og rektor / styrar bør avtalast direkte mellom partane. Skriftleg melding er normalen, helst via e-post. Ved akutte behov kan mobiltelefon nyttast.

  Faste frammøtedagar på dei enkelte bygga er ikkje ynskjeleg. Basseng vert kontrollert i samsvar med krav i Bassengforskriftene.

  Teknisk etat 27.04.2017
  For Lars Ese Ur, Teknisk sjef har
  Stein Rykkje, Leiar Forvaltning, drift og vedlikehald bygg i Kvam revidert denne meldinga.

  Epost: stein.rykkje@kvam.kommune.no
  Heimeside: http://kvam.no • Legevakt 116117  FACEBOOK Facebook

  Godkjent HTML 4.01 Transitional
  Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no